Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Прикладні питання математичного моделювання?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

до наукового журналу

«Прикладні питання математичного моделювання»

 

Параметри файлу:

Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою Мicrosoft Word-2003/2007; формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – "книжкова"; границі: ліва – 2,5 см; права – 2,5 см; верхня – 2,5 см; нижня – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,0;  інтервал між абзацами "до", "після" – 0 пт.; відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт.; відступ першого рядка – 1,25 см.

Обов’язкові елементи статті:

- індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки (Times New Roman, 12 пт.);

- ініціалі і прізвище автора (авторів) великими літерами мовою статті (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт., по правому краю);

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація  мовою статті не менше 500 знаків (Times New Roman, 12 пт., курсив);

- перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключові слова:" (або"Ключевые слова:") (Times New Roman, 12 пт., курсив); - пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.); 

- ініціали та прізвище автора (авторів) великими літерами другою мовою (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт.,  по правому краю);

- назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація другою мовою  (Times New Roman, 10 пт., курсив);

- перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключевые слова:" (або "Ключові слова:") (Times New Roman, 12 пт., курсив); - пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою великими літерами (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації  англійською мовою (Times New Roman, 10 пт., по правому краю);

- назва статті англійською мовою великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); - пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація англійською мовою (Times New Roman, 12 пт., курсив) обсягом не менш, як 1800 знаків, включаючи ключові слова (п.6.4 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України за Наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 р.);

- перелік ключових слів англійською мовою, який починається зі слів:  "Keywords: " (Times New Roman, 12 пт., курсив); - пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

Примітка. ТЕКСТ АНОТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ МАЄ БУТИ ІДЕНТИЧНИЙ. Середній об’єм – 500 друкованих знаків, одним абзацом. (див. Зразок оформлення статті).

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- основний текст статті (Times New Roman, 12 пт.), який, у відповідності до вимог МОН України, обов’язково повинен містити такі виділені елементи: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета дослідження; Викладення основного матеріалу дослідження; Висновки; Список використаної літератури.

 • підписи під рисунками - Times New Roman, 10 пт., жирний;
 • для набору формул використовувати тільки редактор формул Microsoft Equation 3.0; формули по центру; нумерація формул – по правому краю; розміри за замовчуванням:

 • для набору фрагментів програм використовувати шрифти Courier New (Courier);
 • список літератури оформлюється у відповідності до вимог ДАК (Бюлетень ВАК України №3, 2008. Стор. 9-13);
- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);
 • другий список літератури, який оформлюється за правилами транслітерації англійською мовою з української/російської мов.

 

 

 

 

- інформація про авторів (див. Зразок оформлення статті).

  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК  ХХХ.ХX

В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонський національний технічний університет

О.І. КОВАЛЕНКО

Херсонський  державний  університет

 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДУ

 

Розглянуті властивості процедури побудови розкладу, яка формалізує картковий метод ручної побудови розкладу...

Ключові слова: процедура побудови розкладу, картковий метод…

 

В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонский национальный технический университет

А.И. КОВАЛЕНКО

Херсонский государственный университет

 

СВОЙСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ

 

Рассмотрены свойства процедуры построения расписания, которая формализует карточный метод ручного составления расписаний…

Ключевые слова: процедура построения расписания, карточный метод

 

V.V. KRAVCHENKO, S.V. ONOPENKO

Kherson National Technical University

А.I. KOVALENKO

Kherson State University

 

THE PROPERTIES OF CONSTRUCTION THE SCHEDULE PROCEDURE

 

The properties of construction the schedule procedure, which formalizes a card method of hand-compiling the schedules, are considered. …

Keywords: the schedule procedure, … .

 

Постановкапроблеми

Список використаної літератури

 

КРАВЧЕНКО Віктор Вікторович д.ф.-м.н., професор.професор кафедри математичного моделювання Херсонського національного технічного університету (097-123-45-67, kravchenko@gmail.com).

ОНОПЕНКО Сергій Васильович – аспірант кафедри технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету (095- 987-65-43, onopenko@ukr.net).

КОВАЛЕНКО Олександр Іванович – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету (063-135-46-78, kovalenko@i.ua).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.