СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

Володимир Володимирович ВАНІН, Геннадій Анатолійович ВІРЧЕНКО, Олена Миколаївна ГУМЕН, Володимир Петрович ЮРЧУК, Петро Миколайович ЯБЛОНСЬКИЙ

Анотація


Виконано аналіз сучасного стану, основних напрямків досліджень, отриманих здобутків та перспектив подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Як головну актуальну мету визначено потребу формування інтегрованої комплексної методології геометричного моделювання різноманітних технічних об’єктів, процесів їх виготовлення та експлуатації. Окреслено ряд конкретних задач щодо практичної реалізації поставлених завдань.

Ключові слова


геометричне моделювання; інтегрована комплексна методологія; структурно-параметричне формоутворення; складні багатопараметричні динамічні системи; технічні об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванін В. В., Гумен О. М. Деякі аспекти застосування засобів геометричного моделювання у проективному просторі. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2011. Вип.87. С. 90-93.

Гумен О. М., Лясковська С. Є., Мартин Є. В. Багатовимірна геометрія у прикладних задачах. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. Вип. 3 (58). С. 497-500.

Ванін В. В., Вірченко Г. А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42-48.

Ванін В. В., Вірченко Г. А. Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2014. Вип. 3 (50). С. 571-574.

Vanin, V., Virchenko, G., Virchenko, S., Nezenko. A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7 (90). Р. 67-73. doi: 10.15587 / 1729-4061.2017.117664.

Юрчук В. П. Спряжені поверхні в геометричних моделях формотворення робочих органів коренезбиральних машин: автореф. дис. … докт. техн. наук. Киев, 2002. 37 с.

Завгородний А. Ф., Кравчук В. И., Юрчук В. П. Геометрическое конструирование рабочих органов корнеуборочных машин / Под ред. докт. техн. наук, акад. УААН Л. В. Погорелого. Киев: Аграрна наука, 2004. 240 с.

Підкоритов А. М., Юрчук В. П. Визначення аналітичних умов спряжень гелікоїдних поверхонь. Праці ТДАТА. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 1999. Вип.4, Т.6. С. 30-33.

Вірченко Г. А., Гумен О. М., Смаковська Г. М. Інтеграція методів структурно-параметричного формоутворення та багатовимірної геометрії для автоматизованого проектування технічних об’єктів. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2015. Вип. 3 (54). С. 542-546.

Vanin, V. V., & Gumen, O. M. (2011) Deyaki aspekty zastosuvannya zasobiv heometrychnoho modelyuvannya u proektyvnomu prostori. Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika. 87, 90-93.

Humen, O. M., Liaskovska, S. Ye., & Martyn, Ye. V. (2016) Bahatovymirna heometriia u prykladnykh zadachakh. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 3 (58), 497-500.

Vanin, V. V., & Virchenko, G. A. (2009) Vyznachennya ta osnovni polozhennya strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modelyuvannya. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 23, 42-48.

Vanin, V. V., & Virchenko, G. A. (2014) Strukturno-parametrychni heometrychni modeli yak zasib intehratsiyi avtomatyzovanoho proektuvannya suchasnoho litaka. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 3 (50), 571-574.

Vanin, V., Virchenko, G., Virchenko, S., & Nezenko. A. (2017) Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6/7 (90), 67-73. doi: 10.15587 / 1729-4061.2017.117664.

Yurchuk, V. P. (2002) Spryazheni poverkhni v heometrychnykh modelyakh formotvorennya robochykh orhaniv korenezbyralnykh mashyn (Extended abstract of Doctor’s thesis), Kyiv:KNUBA.

Zavhorodnyy, A. F., Kravchuk, V. Y., & Yurchuk, V. P. (2004) Heometrycheskoe konstruyrovanye rabochykh orhanov korneuborochnykh mashyn (eds. dokt. tekhn. nauk, akad. UAAN L.V. Pogorelyi). Kyiv: Ahrarna nauka.

Podkorytov, A. M. & Yurchuk, V. P. (1999) Vyznachennia analitychnykh umov spriazhen helikoidnykh poverkhon. Pratsi TDATA. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 4, 6, 30-33.

Virchenko, G. A., Gumen, O. M., & Smakovska, G. M. (2015) Intehratsiia metodiv strukturno-parametrychnoho formoutvorennia ta bahatovymirnoi heometrii dlia avtomatyzovanoho proektuvannia tekhnichnykh obiektiv. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 3(54), 542-546.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-17-23

Посилання 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License