МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ КІНЕМАТИКИ І АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЙ ОБРОБКИ

Сергій Аркадійович РУСАНОВ, Антон Анатолійович ОМЕЛЬЧУК, Дмитро Дмитрович ФЕДОРЧУК

Анотація


Розглянуто математичні моделі та програмні продукти для забезпечення якості та експлуатації каркасних просторових компоновок багатокоординатного обладнання машинобудівної і суміжних галузей. Використано феноменологічний підхід, що спирається на вхідні данні статичних показників компоновки-прототипу з подальшим теоретичним визначенням областей рішень і варіацією усіх змінних для створення інших нових компоновок обладнання із заданими технологічними властивостями. Розроблено програмне забезпечення для розрахунку оберненої задачі кінематики та напружено-деформованого стану для механізмів паралельної структури, яке в свою чергу може використовуватися як пост-процесор для визначення працездатності будь-якої нової компоновки верстатів. Наведено варіанти методів аналізу кінематики і розрахунку даних, отриманих в створених програмних системах.

Ключові слова


засоби проектування; обладнання з МПС; жорсткість каркасних компоновок; "Tools Glide"; "Tools Response"; "Tools App"; пружні відтискання; аналіз деформацій; корегування КП

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. О., Діневич Г. Ю. Компоновки верстатів з механізмами паралельної структури: монографія / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. 456 с.

Афонин В. Л., Крайнев А. Ф., Ковалев В. Е. и др. Обрабатывающее оборудование нового поколения. Концепция проектирования / Под ред. В.Л. Афонина. Москва: Машиностроение, 2001. 256 с.

Kuznetsov Yu. N., AL-Refo I. F. S., Dmitriev D. A. Construction and Research of Pyramidal Arrangement Milling Machine-Tool of "Triglide" Type. International Journals of Engineering & Sciences  International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering (IJMMEIJENS). 2013. Vol. 13, I. 04. P. 24-28. URL: http://www.ijens.org/IJMME%20Vol% 2013%20Issue%2004.html

Кунву Ли. Основы САПР CAD/CAM/CAE. СПб.: Питер, 2004. 560 c.

Кузнецов Ю. Н., Кеба П., Неделчева П. М. Упруго-напряженное состояние несущей системы станка пирамидальной компоновки. Международная научно-практическая конференция UNITECH’13. (Болгария, г. Габрово, 2013), Габрово, 2013. C. 66-69.

Кузнецов Ю. Н., Неделчева П. М., Степаненко А. А., Манжола М. Ю. Исследование влияния угла наклона граней каркаса на его упруго-напряженное состояние. Международная научно-практическая конференция UNITECH’13. (Болгария, г. Габрово, 2013), Габрово, 2013. C. 82-87.

Kuznetsov Yu. N., Dmitriev D. A., Keba P. V. Kinetic-Static analysis and inflexibility of drilling-milling machine-tool of pyramidal arrangement (DMMPA) with mechanisms of parallel structure (MPS). 12-th Anniversary International scientific Conference "UNITECH -12" (Bulgaria, Gabrovo, November 19-20, 2012). Габрово, 2012. Vol.2,

Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Федорчук Д. Д. Методологія синтезу технологічного обладнання з МПС за критеріями точності, жорсткості і функціональності. Вібрації в техніці та технологіях: збірник тез доповідей ХVI Міжнародна науково-технічна конференція. Вінниця: ВНТУ, 2017. С. 26-29.

Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. Розробка технічних засобів проектування технологічного і верстатного обладнання каркасних просторових компоновок. Вісник НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського". Серiя машинобудування. 2017. Вип. 3 (81). С. 34-40.

Баганов Є. О., Бардачов Ю. М., Русанов С. А Застосування віртуального потенціалу для моделювання просторових механізмів із в’язями. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. № 1(56). С. 25-31.

Комп’ютерна програма "ToolsGLIDE". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66227. / С. А. Русанов, Д. О. Дмитрієв, П. В.Кеба, Ю. М. Кузнєцов. Заявл. 03.11.2016; Опубл. 21.06.2016.

Комп’ютерна програма "ToolsApp". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №57913. / С. А. Русанов, Д. О. Дмитрієв, М. І. Подольський,

Ю. М. Кузнєцов. Заявл. 03.11.2014; Опубл. 29.12.2014.

Kuznietsov, Yu. M., Dmytriiev, D. O., & Dinevych, H. Yu. (2009) Komponovky verstativ z mekhanizmamy paralelnoi struktury: monohrafiia. In Yu. M. Kuznietsova (Ed.). Kherson: PP Vyshemyrskyi V.S.

Afonin, V. L., Kraynev, A. F., & Kovalev, V. E. at al. (2001) Obrabatyivayuschee oborudovanie novogo pokoleniya. Kontseptsiya proektirovaniya. In V.L. Afonina (Ed.). Moscow: Mashinostroenie.

Kuznetsov, Yu. N., AL-Refo, I. F. S., & Dmitriev, D. A. (2013) Construction and Research of Pyramidal Arrangement Milling Machine-Tool of "Triglide" Type. International Journals of Engineering & Sciences  International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering (IJMMEIJENS). 13, 04, 24-28. Retrieved from http://www.ijens.org/IJMME%20Vol% 2013%20Issue%2004.html

Kunvu, Li. (2004) Osnovyi SAPR CAD/CAM/CAE. SPb.: Piter.

Kuznetsov, Yu. N., Keba, P., & Nedelcheva, P. M. (2013) Uprugo-napryazhennoe sostoyanie nesuschey sistemyi stanka piramidalnoy komponovki. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya UNITECH’13. (Bolgariya, g. Gabrovo, 2013), Gabrovo, pp. 66-69.

Kuznetsov, Yu. N., Nedelcheva, P. M., Stepanenko, A. A., & Manzhola, M. Yu. (2013) Issledovanie vliyaniya ugla naklona graney karkasa na ego uprugo-napryazhennoe sostoyanie. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya UNITECH’13. (Bolgariya, g. Gabrovo, 2013), Gabrovo, pp. 82-87.

Kuznetsov, Yu. N., Dmitriev, D. A., & Keba, P. V. (2012) Kinetic-Static analysis and inflexibility of drilling-milling machine-tool of pyramidal arrangement (DMMPA) with mechanisms of parallel structure (MPS). 12-th Anniversary International scientific Conference "UNITECH -12" (Bulgaria, Gabrovo, November 19-20, 2012). Vol. 2. Gabrovo.

Dmytriiev, D. O., Rusanov, S. A., & Fedorchuk, D. D. (2017) Metodolohiia syntezu tekhnolohichnoho obladnannia z MPS za kryteriiamy tochnosti, zhorstkosti i funktsionalnosti. Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh: zbirnyk tez dopovidei KhVI Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia. (Ukraine, Vinnytsia, 2017), Vinnytsia, pp. 26-29.

Dmytriiev, D. O., Rusanov, S. A., Omelchuk, A. A., & Fedorchuk, D. D. (2017) Rozrobka tekhnichnykh zasobiv proektuvannia tekhnolohichnoho i verstatnoho obladnannia karkasnykh prostorovykh komponovok. Visnyk NTUU "KPI im.

I. Sikorskoho". Seriia mashynobuduvannia. 3 (81), 34-40.

Bahanov, Ye. O., Bardachov, Yu. M., & Rusanov, S. A (2016) Zastosuvannia virtualnoho potentsialu dlia modeliuvannia prostorovykh mekhanizmiv iz viaziamy. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 1 (56), 25-31.

Kompiuterna prohrama "ToolsGLIDE". Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 66227. / S. A. Rusanov, D. O. Dmytriiev, P. V.Keba, Yu. M. Kuznietsov. Zaiavl. 03.11.2016; Opubl. 21.06.2016.

Kompiuterna prohrama "ToolsApp". Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir №57913. / S. A. Rusanov, D. O. Dmytriiev, M. I. Podolskyi,

Yu. M. Kuznietsov. Zaiavl. 03.11.2014; Opubl. 29.12.2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-146-160

Посилання 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License