РУХ ЧАСТИНКИ ПО СТАЦІОНАРНІЙ ГВИНТОВІЙ ПОВЕРХНІ ІЗ ЗАДАНОЮ КРИВОЮ ОСЬОВОГО ПЕРЕРІЗУ

Сергій Федорович ПИЛИПАКА, Віктор Миколайович НЕСВІДОМІН, Віталій Миколайович БАБКА, Микола Богданович КЛЕНДІЙ

Анотація


Розглянуто рух частинки по гвинтовій поверхні під дією сили власної ваги. Крива осьового перерізу гвинтової поверхні задана параметричними рівняннями. Складено рівняння руху частинки після його стабілізації, тобто для випадку, коли частинка рухається із сталою швидкістю. Рівняння складені в проекціях на орти рухомого тригранника Дарбу. Розглянуто окремий випадок, коли осьовим перерізом поверхні є пряма лінія, тобто гвинтовою поверхнею є косий гелікоїд. В цьому випадку розв’язком є аналітичний вираз. Для деяких кривих осьового перерізу поверхні розв’язання рівнянь потребує застосування чисельних методів. Розглянуто приклади, побудовано поверхні із нанесеними на них траєкторіями руху частинки.

Ключові слова


гвинтова поверхня; рух частинки; сила ваги; траєкторія; швидкість; тригранник Дарбу; рівняння руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. Киев: УАСХН, 1960. 283 с.

Сысоев Н. И. Теоретические основы и расчет сортировки "Змейка". Сельхозмашина.1949. № 8. С. 5-8.

Заика П. М. Избранные задачи земледельческой механіки. Киев: УСХА, 1992. 507 с.

Войтюк Д. Г., Пилипака С. Ф. Знаходження траєкторії руху матеріальної точки по гравітаційній розгортній поверхні на прикладі розгортного гелікоїда. Механізація і енергетика сільського господарства: матеріали IV міжнародна науково-технічна конференція MOTROL-2003. Киев: НАУ, 2003. Т. 6. С. 113-126.

Войтюк Д. Г., Лінник М. К., Пилипака С. Ф. Дослідження руху матеріальної частинки по поверхні косого гелікоїда під дією сили власної ваги. Техніка АПК. 2006. № 12. С 17-22.

Аникин М. Ф., Иванов В. Д., Певзнер Л. М. Винтовые сепараторы для обогащения руд. Москва: Недра, 1970. 184 с.

Черненко В. Д. Расчет средств непрерывного транспорта. Санкт-Петербург: Политехника, 2011. 386 с.

Галкин В. И., Шешко Е. Е. Транспортные машины. Москва: Горная книга, 2010. 588 с.

Пилипака С. Ф. Абсолютна траєкторія точки, яка рухається в системі супровідного тригранника Френе при переміщенні його по просторовій кривій. Електротехніка і механіка. 2007. № 1. С. 43-51.

Vasilenko, P. M. (1960) Teoriya dvizheniya chastitsyi po sherohovatyim poverhnostyam selskohozyaystvennyih mashin. Kiev: UASHN.

Syisoev, N. I. (1949) Teoreticheskie osnovyi i raschet sortirovki "Zmeyka". Selhozmashina. 8, 5-8.

Zaika, P. M. (1992) Izbrannyie zadachi zemledelcheskoy mehaniki. Kiev: USHA.

Voitiuk, D. H., & Pylypaka, S. F. (2003) Znakhodzhennia traiektorii rukhu materialnoi tochky po hravitatsiinii rozghortnii poverkhni na prykladi rozghortnoho helikoida. Proceedings of the Mekhanizatsiia i enerhetyka silskoho hospodarstva: materialy

IV mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia MOTROL-2003. V. 6. (Ukraine, Kyiv, 2003), Kyev, pp. 113-126.

Voitiuk, D. H., Linnyk, M. K., & Pylypaka, S. F. (2006) Doslidzhennia rukhu materialnoi chastynky po poverkhni kosoho helikoida pid diieiu syly vlasnoi vahy. Tekhnika APK. 12, 17-22.

Anikin, M. F., Ivanov, V. D., & Pevzner, L. M. (1970) Vintovyie separatoryi dlya obogascheniya rud. Moscow: Nedra.

Chernenko, V. D. (2011) Raschet sredstv nepreryivnogo transporta. Sankt-Peterburg: Politehnika.

Galkin, V. I., Sheshko, E. E. (2010) Transportnyie mashinyi. Moscow: Gornaya kniga.

Pylypaka, S. F. (2007) Absoliutna traiektoriia tochky, yaka rukhaietsia v systemi suprovidnoho tryhrannyka Frene pry peremishchenni yoho po prostorovii kryvii. Elektrotekhnika i mekhanika. 1, 43-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-123-132

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License