ТЕОРІЯ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Надія Костянтинівна ТИМОФІЄВА

Анотація


Багато задач штучного інтелекту моделюються з використанням теорії комбінаторної оптимізації. Це пов’язано з тим, що переважна їхня частина при знаходженні оптимального розв’язку потребує перебору варіантів. Перебірним же задачам властива комбінаторна природа. Для задач розпізнавання та сегментації мовленнєвого сигналу, клінічної діагностики наведено математичні моделі, які побудовані в рамках теорії комбінаторної оптимізації. Показано, що в задачах цього класу комбінаторні конфігурації можуть бути як аргументом цільової функції, так і вхідними даними.

Ключові слова


штучний інтелект; комбінаторна конфігурація; комбінаторна оптимізація; цільова функція; розпізнавання та синтез мовленнєвих сигналів; клінічна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Шлезингер М. И., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию. Киев: Наукова думка, 2004. 546 с.

Винцюк Т. К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов. Киев: Наукова думка, 1987. 262 с.

Петрухін В. О. Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації: автореф. дис ... д-ра техн. наук. Киев, 2005. 36 с.

Файнзильберг Л. С. Математические методы оценки полезности диагностических признаков. Киев: Освита Украины, 2010. 152 с.

Квєтний Р. Н., Бісікало О. В., Назаров І. О. Визначення сенсу текстової інформації на основі моделі розповсюдження обмежень. Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи і комплекси в технологічних процесах. 2012. №1. С. 93-96.

Ивахненко А. Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике. Киев: Техніка, 1971. 392 с.

Тимофієва Н. К. Про розв’язання задач комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. № 6. С. 157-162.

Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: приложение теории хаоса в инвестициях и экономике. Москва: Интернет-трейдинг, 2004. 304 с.

Тимофієва Н. К. Самоналагоджувальні алгоритми знаходження невизначених параметрів у задачах комбінаторної оптимізації. УСиМ. 2009. № 4. С. 43-50.

Тимофієва Н. К. Один спосіб моделювання інтелекту людини з використанням комбінаторного аналізу. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. Присвячена памяті професора Рогальського Ф.Б. (ISDMCI’2014): матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Залізний Порт,

¬23 травня 2014 р.). Херсон, 2014. С. 180-182.

Тимофієва Н. К. Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації: автореф. дис... д-ра. техн. наук. Київ, 2007. 32 с.

Тимофієва Н. К. Моделювання цільової функції в задачі клінічної діагностики на основі теорії комбінаторної оптимізації. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009): матеріали V Міжнародної наукової конференції (Євпаторія, 18-22 травня 2009 р.). Т.1. Херсон, 2009. С. 219-223.

Shlezinger, М.I., & Glavach V. (2004) Desyat lektsiy po statisticheskomu i strukturnomu raspoznavaniyu. Kiev: Nauk. dumka.

Vintsyuk, Т.К. (1987) Analiz, raspoznavanie i interpretatsiya rechevyih signalov. Kiev: Nauk. dumka.

Petruhin V.О. (2005) Matematychni modeli, alhorytmy i systemy zboru, obrobky ta interpretatsii medychnoi informatsii (Extended abstract of Doctor’s thesis), Kyiv: In-t kibernetyky im. V.М. Hlushkova NАN Ukrainy.

Faiynzilberg, L.S. (2010) Matematicheskie metodyi otsenki poleznosti diagnosticheskih priznakov. Kiev: Osvita Ukrainyi.

Kvietnyi, R.N., Bisikalo, O.V., & Nazarov, I.O. (2012) Vyznachennia sensu tekstovoi informatsii na osnovi modeli rozpovsiudzhennia obmezhen. Informatsiino-vymiriuvalni ta obchysliuvalni systemy i kompleksy v tekhnolohichnykh protsesakh. 1, 93-96.

Ivahnenko, A.G. (1971) Sistemyi evristicheskoy samoorganizatsii v tehnicheskoy kibernetike. Kiev: Tehnika.

Tymofiieva, N.K. (2012) Pro rozviazannia zadach kombinatornoi optymizatsii v umovakh nevyznachenosti. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 6, 157-162.

Peters, E. (2004) Fraktalnyiy analiz finansovyih ryinkov: prilozhenie teorii haosa v investitsiyah i eknomike. М.: Internet-treyding.

Tymofiieva, N.K. (2009) Samonalahodzhuvalni alhorytmy znakhodzhennia nevyznachenykh parametriv u zadachakh kombinatornoi optymizatsii. Control Systems and Computers. 4, 43-50.

Tymofiieva, N. K. (2014) Odyn sposib modeliuvannia intelektu liudyny z vykorystanniam kombinatornoho analiz. Proceedings of the Intelektualni systemy pryiniattia rishen ta problemy obchysliuvalnoho intelektu. Prysviachena pamiati profesora Rohalskoho F.B. (ISDMCI’2014). (Ukraine, Zaliznyi Port, May 28-31, 2014), Kherson, pp. 180-182

Tymofiieva, N. K. (2007) Teoretyko-chyslovi metody rozviazannia zadach kombinatornoi optymizatsii. (Extended abstract of Doctor’s thesis), Kyiv: In-t kibernetyky im. V.М. Hlushkova NАN Ukrainy.

Tymofiieva, N. K. (2009) Modeliuvannia tsilovoi funktsii v zadachi klinichnoi diahnostyky na osnovi teorii kombinatornoi optymizatsii. Proceedings of the Intelektualni systemy pryiniattia rishen ta problemy obchysliuvalnoho intelektu. (ISDMCI’2009). (Ukraine, Yevpatoiia, May 18-22, 2009), Kherson, pp. 219-223.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-161-172

Посилання 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License