Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку науки і техніки

Юрій Борисович Бродський, Руслан Валентинович Грищук

Анотація


В умовах катастрофічного погіршення екологічної безпеки в світі та в Україні зокрема, нині на перший план виходять ті ІТ, які використовуються або можуть бути потенційно використані для геофізичного моніторингу небезпечних геофізичних явищ природного та інколи, як виняток, й техногенного походження. Отже, зважаючи на зазначене на сучасному етапі розвитку науки і техніки виникає нагальна потреба перегляду ролі та місця ІТ з подальшим уточненням їх сутності та змісту в інтересах створення дієвих моделей систем геофізичного моніторингу

Ключові слова


Інформаційні технології; геофізичний моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Lipkan V.A. Pravovi zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini : monohrafiia / V.A. Lipkan, I. M. Sopilko, V.O. Kirian ; za zah. red. V.A. Lipkana; Hlob. orh. soiuzn. liderstva, Akad. bezpeky vidkryt. susp-va, Akad. nauk vyshch. osvity Ukrainy. - Kyiv : FOP Lipkan O. S., 2015. - 664 s.

Brodskyi Yu.B. Informatyka ta systemolohiia: navch. posibnyk / Yu.B. Brodskyi, K.V. Molodetska. – Zhytomyr: ZhNAEU, 2014. – 244 s.

Leavitt. Harold J. and Thomas L. Whistler. Management in the 1980’s. Harvard Business Review, November – December, 1958. – P. 41-48.

Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions // History and technology. 1984, Vol. 1. - p. 113-156.

Ukrainska radianska entsyklopediia: u 12-ty t. /Hol red. M.P. Bazhan; red. kol.: O.K. Antonov ta in. – 2-he vyd. – K.: Holovna redaktsiia URE, 1974-1985.

Tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. /Ukladachi L.P. Kovryha, T.V. Kovalova, V.D. Ponomarenko./ Za red. doktora filolohichnykh nauk, prof. V. S. Kalashnyka. - Kharkiv: Belkar-knyha, 2005. – 800 s.

M. Kastels. Informatsionnaya epoha: ekonomika, obschestvo i kultura: Per. s angl. Pod nauch. red. O.I. Shkaratana. M.: GU-VShE, 2000.

Sovetov B. Ya. Informatsionnaya tehnologiya: Uchebnik / B. Ya. Sovetov. – M.: Vyisshaya shkola, 1994. – 368 s.

Shennon K. Matematicheskaya teoriya svyati. V kn.: Rabotyi po teorii informatsii i kibernetike. M.: IL, 1963.

Viner N. Kibernetika ili upravlenie i svyaz v zhivotnom i mashine. – M.: Sovetskoe radio, 1968.

Viner N. Kibernetika i obschestvo. – M.: IL, 1958.

Eshbi U. R. Vvedenie v kibernetiku. – M.: IL, 1959.

Glushkov V. M. O kibernetike kak nauke // Kibernetika, myishlenie, zhizn. – M.: Myisl, 1964. - S. 53-62.

Ursul A. D. Informatsiya. Metodologicheskie aspektyi. – M.: Nauka, 1971. – 296 s.

Kolin K. K. Filosofiya informatsii: struktura realnosti i fenomen informatsii // Metafizika. – 2013. - № 4 (10). – S. 61-84.

Goyhman E. Sh., Losev Yu. I. Peredacha informatsii v ASU. Izd. 2-e, dop. i pererab. M.: Svyaz, 1976. – 280 s.

Trostnikov V. N. Chelovek i informatsiya. – M.: Nauka, 1970.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid

10.1992, №48-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1992. – №48. – st. 651.

Derzhavnyi standart Ukrainy. Avtomatyzovani systemy. Terminy ta vyznachennia. DSTU 2226-93.

Glushkov V. M. Osnovyi bezbumazhnoy informatsii. – M.: Nauka, 1987. – 552 s.

Kolin K. K. Informatsionnaya tehnologiya kak nauchnaya distsiplina / K. K. Kolin // Informatsionnaya tehnologiya. – 2001. – №2. – S. 2-10.

Tomashevskyi O. M., Tsehelyk H. H., Viter M. B., Dudukh V. I. Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia biznes-protsesiv. Navch. Pos. – K.: «vydavnytstvo «Tsentr uchbovoi literatury», 2012. – 296 s.

Gritsenko V. I. Informatsionnaya tehnologiya: voprosyi razvitiya i primeneniya / V. I. Gritsenko, B. N. Panshin. – Kiev, 1988. – 265 s.

Gritsenko V. I. Ishodnaya kontseptsiya i opredelenie ponyatiya informatsionnoy tehnologii / V. I. Gritsenko, B. N. Panshin // Informatsionnoe obschestvo. – 1990. – # 2. – S. 67-76.

Information technology – Governance of IT for the organization: ISO/IEC 38500: 2015 (en). – (Міжнародний стандарт). – Режим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso-iec:38500:ed-2:v1:en.

Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy vid 04.02.1998, №74/98-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1998. – №27-28. – st. 181.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.