Розробка інформаційної моделі комп’ютерної системи контролю завантаження контейнеровоза

Юрій Олександрович Накул

Анотація


Рішення завдання побудови об’єднаної гетерогенної комп'ютерної системи контролю завантаження є актуальною, так як дозволить істотно скоротити час на планування та сам процес завантаження і економічні витрати загалом в процесі завантаження/розвантаження судна.

Метою роботи є розробка інформаційної моделі гетерогенної комп’ютерної системи контролю завантаження контейнеровоза та журналювання його процесу


Ключові слова


контейнеровоз; інформаційна модель; гетерогенна комп’ютерна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Tymchenko A.A. Osnovy systemnoho proektuvannia ta systemnoho analizu skladnykh obiektiv [Tekst]: navchalne vydannia, knyha 1 / A.A. Tymchenko. – K. Lybid, 2000. – 270 s.

Arlou D. UML 2 y Unyfytsyrovannыi protsess. Praktycheskyi obъektno-oryentyrovannыi analyz y proektyrovanye, 2-oe yzdanye [Tekst] / Dzhym Arlou, Aila Neishtadt, – Sankt-Peterburh: Symvol-Plius, 2007. – 624 s.

Volkova V.N. Osnovы teoryy system y systemnoho analyza [Tekst]: uchebnyk / V.N. Volkova, A.A. Denysov, yzd.

– Spb.: Yzd-vo SPbHTU, 1997. – 510 s.

Zghurovskyi M. Z. Osnovy systemnoho analizu [Tekst] / M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova, – K.: Vydavnycha hrupa BHV, 2007. – 544 s.

Ladaniuk A. P. Osnovy systemnoho analizu [Tekst] / A. P. Ladaniuk Navchalnyi posibnyk. – Vinnytsia, Nova knyha, 2004. – 176 s.

Levytyn A. V. Alhorytmы: vvedenye v razrabotku y analyz / A. V. Levytyn; per. s anhl. pod red. Y. V. Krasykova. – M.: Yzdatelskyi dom «Vyliame», 2006. – 576 s.

Myrotyn L.B. Systemnыi analyz v lohystyke [Tekst]: uchebnyk / L.B. Myrotyn, Ы.Э. Tыshbaev. – M.: Эkzamen, 2002. – 480 s.

Moyseev N.N. Matematycheskye zadachy systemnoho analyza [Tekst] / N.N. Moyseev. – M.: Nauka, 1981. – 488 s.

Perehudov F.Y. Vvedenye v systemnыi analyz [Tekst] / F.Y. Perehudov, F.P. Tarasenko. – M.:VSh, 1989. – 363 s.

Romanov V.N. Systemnыi analyz dlia ynzhenerov [Tekst] / V.N. Romanov. M-vo obrazovanyia RF, severo-zapadnыi hosudarstvennыi zaochnыi tekhnycheskyi unyversytet. – yzd. 2-e, dopolnennoe. – SPb: SZHZTU. – 2006. – 186 s.

Surmyn Yu.P. Teoryia system y systemnыi analyz [Tekst]: uchebnoe posobye / Yu.P. Surmyn. – K.: MAUP, 2003. – 368 s.

Spytsnadel V.N. Osnovы systemnoho analyza [Tekst] / V.N. Spytsnadel. – M.: SPb.: Yzd. dom «Byzness-pressa», 2000. – 326 s.

Khoroshevskyi V. H. Ynzhenernыi analyz funktsyonyrovanyia vыchyslytelnыkh mashyn y system / V. H. Khoroshevskyi. – M.: Radyo y sviaz, 1987. – 256 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.