МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Дмитро Кирийчук

Анотація


Моніторинг надзвичайних ситуацій відіграє важливу роль, так як спостереження, аналіз і оцінка ста¬ну потенційних джерел надзвичайних ситуацій дозволить розробляти і реалізовувати заходи, спрямовані на лікві¬дацію надзвичайних ситуацій та мінімізацію економічних і екологічних наслідків.
В роботі наведено приклад створення інформаційної системи моніторингу надзвичайних ситуацій, головним призначенням якої є отримання оперативної інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, хара¬ктеристиках вражаючих факторів з метою визначення масштабів поширення і тяжкості наслідків від їх виникнення. На відміну від існуючих система моніторингу надзвичайних ситуацій здійснює моніторинг навколишнього середо¬вища та стану потенційно небезпечних об'єктів; оперативний моніторинг в зоні виникнення надзвичайних ситуацій; визначення основних характеристик вражаючих факторів надзвичайних ситуацій - якісний аналіз; визначення ризику впливу вражаючих факторів і оцінку їх стійкості - кількісний аналіз; прогнозування надзвичайних ситуацій та оцінку ризику їх виникнення.
Інформаційне забезпечення системи моніторингу надзвичайних ситуацій подано у вигляді сукупності докумен¬тів і структурованих наборів даних, що призначені для підвищення ефективності діяльності керівників з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій шляхом забезпечення їх повною, достовірною інформацією про характер і масш¬таби виникнення надзвичайних ситуацій та порушення функціонування систем жипєзабезпечення.
Інформаційне забезпечення системи включає такі види інформації «Оперативна інформація», «Картографічна інформація», «Довідкова інформація». Відповідні бази даних містять топографічні карти місцевості подані у векто¬рному shape-форматі, нормативно-правову інформацію щодо потенційно-небезпечних об'єктів та процесів (класи¬фікатори, реєстри, регістри, паспорти тощо), а також додаткову довідкову інформацію щодо прецедентів виник¬нення надзвичайних ситуацій та досвіду в запобіганні надзвичайних ситуацій і ліквідаціїїх наслідків.
Використання системи моніторингу надзвичайних ситуацій спрямовано на підвищення рівня знань про потен¬ційну небезпеку об'єктів моніторингу та поліпшення інформаційного обслуговування фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.


Ключові слова


моніторинг надзвичайних ситуацій; інформаційна система; прогнозування надзвичайних ситуацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 2019 року [Електронний ресурс] URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/103179.html_(flaTa звернення: 11.04.2019).

Малыгин И. Г., Чуприян А. П. Создание информационной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природно¬го и техногенного характера субъекта Российской Федерации. Пожаровзрывобезопасность. 2006. Том. 15. №. 1. С. 10-13.

Ничепорчук В.В., Ноженков А.И. Интеграция технологий в системе комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Образовате¬льные ресурсы и технологии. 2016.2 (14). С. 281-287.

Кропотов П.П. Бегун В.В., Гречанінов В.Ф. Створення сучасної системи моніторингу безпеки - актуальна державна та наукова задача. Системи обробки інформації. 2015.11 (136). С. 199-206.

Е. WARDIHANI, Magfur RAM DHAN I, Amin SUHARJONO et al., «Real-time forest fire monitoring system using unmanned aerial vehicle», Journal of Engineering Science and Technology. 2018. vol. 13. no. 6. Pp. 1587-1594.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Регламент функціонування системи моніторингу і прогнозування ризику виник¬нення надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. URL: https://undicz.dsns.gov.ua (дата звернення: 5.04.2019).
DOI: https://doi.org/10.35546/піт.v0i25.500

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.