ПОБУДОВА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Дмитро Кирийчук

Анотація


При розв'язанні завдань захисту населення, територій, навколишнього природного середовища від НС найважливішу роль відіграє розробка оперативних планів з ліквідації наслідків НС. Це обумовлено тим, що керування при розв'язанні цих завдань здійснюється в умовах жорсткого ліміту часу, складності організації коор­динаційної взаємодії різних за складом і призначенням сил та засобів.

Призначення планів з ліквідації наслідків НС полягає у визначенні та обґрунтуванні цілей і шляхів їх досягнення на основі визначення комплексу завдань і робіт, а також ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необ­хідних для захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від НС.

В роботі розглядаються питання побудови програмного комплексу для координації розробки планів з ліквідації наслідків НС.

Для проектування архітектури програмного комплексу був обраний патерн Model-View-ViewModel (MVVM). Ос­новною перевагою MVVM є те, що патерн розділяє внутрішнє подання стану програми (Model), подання інформації користувачеві (View) і логіку програмного додатку, що відповідає за публікацію і перетворення даних з моделі, для легкого відображення даних в поданні (ViewModel).

Для побудови візуального інтерфейсу було використано технологію WPF (Windows Presentation Foundation), яка є частиною екосистеми платформи .NET і являє собою підсистему для побудови графічних інтерфейсів. Наведено багаторівневу архітектуру WPF та опис рівнів WPF: керований API-інтерфейс, некерований API-інтерфейс (рівень інтеграціїз DirectX) і компоненти операційної системи та DirectX.

Для зберігання структурованих наборів даних в роботі було використано базу даних MS SQL Server. Наведено схему моделі даних, що використовується програмним комплексом.

Наведено приклад розробки Плану реагування на НС щодо дій у разі пожежі за допомогою програмного ком­плексу.

Ключові слова


надзвичайні ситуації; програмний комплекс; координація; плани з ліквідації НС

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту. - Київ, 2015. - 149 с. [Елект¬ронний ресурс]. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/files/Metodichni_rekoniendacii_rozroblennya_planiv.pdf (дата звернення: 26.04.2019).

Дубровский А. В., Иванов А. Е., Никитин В. Н. Структура программного обеспечения оперативного реагирования и оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 2016. Интерэкспо Гео-Сибирь, № (7). С. 38-44.

Адаменко М.І., Клівець С.І. Використання комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень для моніторингу потенційно небезпечних об'єктів та ліквідації аварій підрозділами МНС України. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 2(10). С. 75-77.

Мироненко В.К., Кацман М.Д., Мацюк В.І. Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління. Сис¬теми обробки інформації. 2016. № 5 (142). С. 182-188.

Карлик, А. П., Черепанов, Д. А., Дубровский, А. В., Пошивайло, Я. Г., Писарев, В. С, Кауль, Е. А. Опыт выполнения работ по разработке эвакуационных планов района расположения АЭС. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. № (1). С. 70-80.

Microsoft Documentation. The Model-View-ViewModel Pattern. [Електронний ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/enterprise-application-patterns/mvvm (дата звернення: 10.03.2019).

Microsoft Documentation. Introduction to WPF in Visual Studio. [Електронний ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/getting-started/introduction-to-wpf-in-vs (дата звернення: 08.03.2019).
DOI: https://doi.org/10.35546/піт.v0i25.504

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.