УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДТРИМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Віктор Ходаков, Наталія Кругла, Андрій Соколов, Галина Веселовська

Анотація


Мета статті полягає у вирішенні актуальної проблеми знаходження резервів для істотного підви-
щення результативності профорієнтаційної роботи зі студентами та потенційними абітурієнтами установ вищої
освіти на основі вдосконалення організації, функціонування й управління складними комп'ютеризованими інфор-
маційними системами та технологіями підтримки здійснення зазначеної роботи. Методи дослідження. Основою
досліджень є теорії ймовірностей і математичної статистики, інформації та кодування, інформаційних техноло-
гій, інформаційних систем, оптимізаційного управління, штучного інтелекту, синергетики. Основні результати
дослідження. Виділено особливості профорієнтаційної роботи в закладах вищої освіти, стану комп'ютеризації
й інформатизації процесів її здійснення, врахування фактору складності систем її підтримки, проблеми подаль-
шого її вдосконалення. У даному контексті, одержано такі результати: сформована концепція загального підходу
до вирішення проблеми; виділені види та множини інформаційних об'єктів, процесів, технологій і систем; роз-
роблена схема дії інформаційної системи, що враховує управління з оптимізаційним зворотним зв'язком; ство-
рена концепція інформаційної суті процесів із адаптацією до вимог і обмежень; сформовані формалізовані описи;
створені алгоритми дії інформаційних потоків; опрацьована оптимізаційна задача управління інформаційними
системами; створена концепція вдосконалення інформаційних середовищ. Наукова новизна. Створено нові кон-
цепції та моделі, що дозволили виявити, інтегрувати та формалізувати в цілому компоненти та взаємовідносини
складних комп'ютеризованих інформаційних систем, технологій і методів управління ними, призначених для
підтримки профорієнтаційної роботи у закладах вищої освіти, забезпечуючи можливість їхнього вдосконалення.
Практична значимість. Застосування в практичній роботі запропонованих теоретичних положень із вдосконалення
складних комп'ютеризованих інформаційних систем, технологій і методів управління ними створює можливості
кардинального поліпшення результатів здійснюваної на їхній основі діяльності з проведення профорієнтаційної
роботи в закладах вищої освіти.


Ключові слова


інформаційна технологія; складна система; метод управління; комп'ютерна інженерія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Measuring the information society report 2018 / eds.: Sanou B (International Telecommunication Union). Geneva, Switzerland : ITU Publications, 2018. Volume 1. 204 p.

Trends and advances in information systems and technologies: proceedings of the 2018 World conference on information systems and technologies WorldCIST`18 (Naples, Italy, 27–29 March 2018) / Eds.: A. Rocha, H. Adeli, L.P. Reis, S. Costanzo. Naples, Italy : Springers International Publishing, 2018. Volume 3 (347). 406 p.

Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посіб. Ірпінь :

Національний університет ДПС України, 2016. 212 с.

Табунщик Г.В., Кудерметов Р.К., Притула А.В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. 292 с.

Enterprise information systems: proceedings of the 20-th International conference ICEIS 2018 (Funchal, Madeira, Portugal, 21–24 March

/ Eds.: S. Hammoudi, M. Smialek, O. Camp, J. Filipe. Madeira, Portugal : SciTePress, Science Technology Publications, Lda, 2018.

Volume 1. 440 p.

Information technology strategy 2018-21: annual report of progress planned GB.331-PFA-5-2018 / Eds.: Information and technology manage-

ment department, Inernetional labour office. Geneva, Switzerland: INFOTEC, ILO, 2017. 26 p

Computer Science and Information Technology: proceedings of the Forth International conference CoSIT-2017 (Geneva, Switzerland, 25–26 March

/ Eds.: D. Nagamalai, N. Meghanathan. Geneva, Switzerland : AIRCC Publishing Corporation, 2017. 208 p.

Saidani N. Towards a better comprehension of adaptation to information and communication technologies: a multi-level approach : PhD disserta-

tion. Georgia State University, USA, 2016. 220 p.

Joshi A., Meza J., Costa S. et. al. The role of information and communication technology in community outreach, academic and research collaboration, and education and support services (IT-CARES). Perspective in helth information management (online research journal). 2013. Volume 10 (Fall). 15 p.

Higher education in the digital age. Moving academia online / eds.: A. Zorn, J. Haywood, J. Glachant. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA :

Edward Edgar Elgar Publishing, 2018. 170 p.

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 240 с.

Willcox K.E., Sarma S., Lippel P.H. Online education: a catalyst for higher education reforms. Massachusetts Institute of Technology online educa-

tion policy initiative Final Report. Cambridge : MIT, 2016. 56 p.

Xing W., Fei G. Exploring the relationship between online discourse and commitment in Twitter professional learning communities. Computers

& Education. 2018. № 126. P. 388–398.

Курейчик В.В., Бова В.В., Нужнов Е.В., Родзин С.И. Интегрированная инструментальная среда поддержки инновационных образователь-

ных процессов. Открытое образование. 2010. № 4. С. 101–111.

Лисицына Л.С. Методология проектирования модульных компетентностно-ориентированных образовательных программ : метод. пособ. Санкт-Петербург : СПбГУ ИТМО, 2009. 50 с.

Курейчик В.В., Бова В.В. Моделирование процесса представления знаний в интеллектуальных обучающих системах на основе компе-

тентностного подхода. Открытое образование. 2014. № 3. С. 42–48.

Трембач В. М. Системы управления базами эволюционирующих знаний для решения задач непрерывного образования. М. : МЭСИ,

255 с.

Мазурок Т. Л. Синергетическая модель индивидуализированного управления обучением. Математические машины и системы. 2010.

№ 3. С. 124–134.

Khodakov V.Ye., Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Models of training procedures. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2018. № 4 (47). P. 51–60. doi: 10.15588/1607-3274-2018-4-5.

Khodakov V.Ye., Sokolov A.Ye., Veselovskaya G.V. Trainer and trainees modeling based on complex information approach to improvement of

training information technologies and systems. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2019. № 2 (49). P. 119–130. doi: 10.15588/1607-3274-2019-2-13.

Solomon J. Numerical algorithms: methods for computer vision, machine learning, and graphics : textbook. USA : CRC Press (AK Peters, Ltd.),

400 p.

Operations research applications / Eds.: G. Stecca. Rome, Italy : AIRO (Associazone Italiana di Ricerca Operativa), 2017. 123 p.

Yang X. Optimization techniques and applications with examples. USA, UK : WILEY, 2018. 384 p.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2019.26.44-54

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.