ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЗАДАЧІ РОЗВИТКУ В СВІТЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Едуард П'ятаков, Віктор Ходаков, Андрій Соколов, Валенетин Одінцов, Галина Веселовська

Анотація


Мета статті полягає в системологічному аналізі поняття людського капіталу, а також у виявленні
найважливіших факторів формування поняття людського капіталу та його взаємозв'язків із ключовими проблемами
соціально-економічного розвитку, в межах вирішення актуальної задачі щодо пошуку шляхів підвищення якості освіти
та вдосконалення комп'ютеризованих інформаційних систем і технологій навчання. Методи дослідження. В основу
дослідження було покладено концепції й інструментарій теорії системології, інформації, баз даних, інформаційних
систем, інформаційних технологій, комп'ютерних систем, технічних засобів навчання. Основні результати
дослідження. Виявлено ключові особливості та складові поняття людського капіталу як основи безперервного
вдосконалення кожної людської особистості та виробничого колективу, а також суспільства й економіки в цілому,
в умовах впливу негативних природно-кліматичних факторів. Виокремлено прогресивні взаємні зв'язки та взаємні
впливи, що мають місце в системі взаємно обумовлених понять, представлених наступною термінологію: «людський
капітал»; «людина (особистість)»; «працівник (службовець)»; «інвестор»; «розвиток соціально-економічних процесів»;
«якість освіти»; «комп'ютеризовані інформаційні системи та технології навчання». Розроблена інформаційна модель-
прототип та концепції її практичної реалізації, спрямовані на підвищення якості вибору та інтеграції складових
компонентів комп'ютеризованих інформаційних систем та технологій навчання. Наукова новизна. Напрацьовано
нові концепції, що виявляють та узагальнюють фактори, що чинять потужну прискорювальну дію на прогресивний
розвиток і взаємовплив людського капіталу, соціально-економічних систем, освіти. Створено нову інформаційна
модель для раціоналізації компонентного складу комп'ютеризованих інформаційних систем і технологій навчання.
Практична значимість. Впровадження запропонованих концепцій та інформаційної моделі до практичної діяльності
дозволяє істотно підвищити ефективність комп'ютеризованих інформаційних систем і технологій навчання завдяки
їх вдосконаленню за критеріями доцільності й оптимальності вибору складу та технологій інтеграції компонентів.


Ключові слова


людський капітал; навчання; комп'ютеризація; інформаційні системи; інформаційні технології

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб. : Экономикус, 2000. С. 200–202 [Электронный ресурс]. URL : http://gallery.economicus.ru (дата обращения 10.02.20).

Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1968. Vol. 6.

Becker Gary S. Human Capital. New York : Columbia University Press, 1964.

Ходаков В.Е., Михайлов К.М., Райко Г.А. Об автоматизированной системе управления образовательной средой региона. Вестник ХНТУ.

№ 1(30). С. 442–449.

Модели и методы управления персоналом: российско-британское учебное пособие / под ред. Моргунова Е.Б. Москва : ЗАО “Биз-

нес-школа”, 2001. 464 с.

Костоусов С.Е. Организация управления трудовыми ресурсами в регионе на материалах Вологодской области / Диссертация на соискание уч. ст. канд. наук. Вологда, 2005. 192 с.

Черненькова Т.В. Особенности формирования и эффективного использования трудовых ресурсов региона / Диссертация на соискание уч. ст. канд. наук. Волгоград, 2004. 186 с.

Becker Gary S. Human Capital. New York : Columbia University Press, 1994.

Римашевская Н.М. Человеческий потенциал России и проблемы “сбережения населения”. Российский экономический журнал. 2004,

№ 9–10. С. 22–40.

Нестеров Л., Ашерова Г. Национальное богатство человеческий капитал. Вопросы экономики. 2003. № 2. С. 20–36.

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М. : Соцэкгиз, 1962. 490 с.

Ходаков В.Е., Абрамов Г.С., Абрамова Г.В., Соколов А.Е. Влияние природно-климатических условий и социально-экономических факторов на развитие экономики. Проблемы информационных технологий. 2017. № 02 (022). С. 5–18.

Ходаков В.Є., Абрамов Г.С., Абрамова Г.В. Вплив людського капіталу та інших соціально-економічних факторів на розвиток економічних

систем регіонального типу. Проблеми інформаційних технологій. 2017. № 01 (021). С. 187–192.

Survey of Current Business. 1994. № 11. P. 37–71.

Гумилев Л.Н. От Руси до России. Москва : “АСТ-Москва”, 2006. 416 с.

Unlock your organization`s potential – An overview of the Standard framework – The Investors in People Standard [Electronic resource].

URL : http://www.investorsinpeople.co.uk/Documents/IIP_StandardOverview1.pdf (access mode 10.02.20).

Стандарт “Investors in People” / Принципы управления персоналом – Международные принципы управления персоналом // Studbooks.net

[Электронный ресурс]. URL : https://studbooks.net/1494496/menedzhment/standart_investors_people_printsipy_upravleniya_personalom (дата обращения 10.02.20).

Investor in People / Reverso Context [Electronic resource]. URL : https://context.reverso.net/перевод/английскийрусский/Investors+in+People (access mode 10.02.20).

Investors in People Стандарт / Словарь по управлению персоналом // HR-Portal [Электронный ресурс]. URL : https://hr-portal.ru/varticle/

investors-people-standart (дата обращения 10.02.20).

Пероганич Ю. Investors in People – Стандарт якості з управління персоналом / Асоціація підприємств інформаційних технологій України.

[Електронний ресурс]. URL : https://old.apitu.org.ua/investors-in-people (дата звернення 10.02.20).

Ревина О. Стандарт качества Investors in People / HR-Portal [Электронный ресурс]. URL : https://hr-portal.ru/article/standart-kachestva-investors-people (дата обращения 10.02.20).

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 240 с.

Higher education in the digital age. Moving academia online / eds.: A. Zorn, J. Haywood, J. Glachant. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA :

Edward Edgar Elgar Publishing, 2018. 170 p.

Trends and advances in information systems and technologies: proceedings of the 2018 World conference on information systems and technologies WorldCIST`18 (Naples, Italy, 27–29 March 2018) / Eds.: A. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo. Naples, Italy : Springers International Publishing, 2018. Volume 3 (347). 406 p.
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2019.26.76-90

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.