ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ VR ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Шерстюк, Раїса Захарченко, Олена Штуца, Дмитро Чорний

Анотація


Метою статті є дослідження навчального процесу через призму впровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у процес навчання у вищих навчальних закладах, зокрема Smart-навчання і Smart-технологій,
що дозволить збільшити обсяг необхідних спеціальних знань, без яких вже неможливо навчати і навчатися при під-
готовці спеціалістів в ІТ сфері.
Методи дослідження. В роботі використані методи наукових досліджень такі як: експеримент, аналіз результатів
діяльності. Із теоретичних методів дослідження використані: аналіз, синтез, порівняння. Віртуальна реальність вико-
ристана, як один з перспективних методів дослідження, які використовуються в освітньому процесі.
Основні результати дослідження. Досліджено ефективність використання сучасних інформаційних техноло-
гій в освітньому процесі. Показано, що підвищення ефективності навчання з використанням технологій віртуаль-
ної реальності обумовлене тим, що заняття з використанням сучасних технологій викликають великий інтерес, 

результатом чого стає підсилення навчальної мотивації та активності студентів. Віртуальний світ, який оточить їх
з усіх боків дасть змогу цілком зосередитися на матеріалі. Використання віртуальної реальності відкриває багато
нових можливостей в навчанні та Smart –освіті.
Наукова новизна. Науковою новизною є звернення до сучасних технологій, які необхідно активно впроваджувати
у процес навчання студентів у вищих навчальних закладах. Представлено модель формування траекторій навчання
ІТНС (інформаційно-тренувальна навчальна система) на основі сценарно-прецендентного підходу з використанням
віртуального навчання за допомогою віртуального шолому OSVR HMD HDK 2.
Практична значимість. Підвищення рівня навчання ІТ спеціалістів за рахунок використання Smart-освіти. З кож-
ним роком все більший інтерес людства викликає застосування віртуальних технологій в сферах життєдіяльності
людини. Дана тема є актуальною в наш час. Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
користуючись Smart-технологіями в освітньому процесі, мають можливість спланувати та зробити практичний екс-
перимент з додатком віртуальної реальності, використовуючи сучасні мови програмування: С #, Java Skript та ін.


Ключові слова


інформаційні технології; системи; навчання; освіта; смарт-освіта; віртуальна реальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусова Л.І., Дехтярьова Ю.О. SMART інструменти в професійній діяльності сучасного педагога // [Електронний ресурс] / Л.І. Білоусова, Ю.О. Дехтярьова // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 4(10). – С. 25–28 – Режим доступу до ресурсу : https://cyberleninka.ru/article/n/smart-instrumenti-v-profesiyniy-diyalnosti-suchasnogo-pedagoga/viewer

Гінкул А. Дослідження застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному процесі навчання [Електронний ресурс] /

А. Гінкул, Я. Магурян // Smart-освіта: ресурси та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-методичної конференції. – 7 грудня 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://knute.edu.ua/

Тихомиров В.П. Мир на пути Smart Education: новые возможности для развития / В.П. Тихомиров // Открытое образование. – 2011. –

№ 3. – С. 22–28.

Шерстюк В.Г. Сценарно-прецедентна модель навчально-тренажерної інтелектуальної системи / В.Г. Шерстюк // Искусственный интел-

лект. – 2013. – № 3 – С. 65–76.

Шерстюк В.Г. Использование деревьев событий для представления знаний в динамических прецедентных интеллектуальных системах /

В.Г. Шерстюк // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2011. – № 2(41). – С. 306–317.

Всероссийская научно-методическая конференция «Виртуальная и дополненная реальность-2016: состояние и перспективы» : мат-лы

конф. – М., 2016. – 385 с.

Круглов М. Основные принципы систем Виртуальной Реальности / М. Круглов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://nestor.minsk.by/kg/1999/ 23/kg92305.html

Фореман Н. Прошлое и будущее 3-D технологий виртуальной реальности / Н. Фореман, Л. Коралло // Научно-технический вестник

ИТМО. – 2014. – № 6 (94). – С. 1–8.

Monaha T. Virtual Reality for Collaborative E-learning / T. Monaha // Computers & Education. – 2008. – 50 (4) – С. 1339–1353 – Режим доступу до ресурсу : http://virtualenvironments.pbworks.com/f/monahan

Virtual Reality Desktops for Vive, Rift, and Windows VR Compared / [Електронний ресурс] / Dominic Brennan. Jan 3, 2018. – Режим доступу : https://roadtovr.com /virtual-reality-desktop-compared-oculus-rift-htc-vive/
DOI: https://doi.org/10.35546/2313-0687.2019.26.91-99

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.