Використання сучасних засобів для підвищення конкурентоспроможності транспортних підприємств

Раїса Миколаївна Захарченко, Леонід Миколайович Захарченко, Тетяна Григорівна Кірюшатова, Оксана Валеріївна Ларченко

Анотація


В наш час одним з основних факторів, які впливають на стабільність і успішну роботу на ринку, є конкурентоздібність підприємств.  Робота по налагодженню ефективної системи збуту продукції, яка, до недавнього часу, була основним інструментом підвищення конкурентоспроможності та базувалася на маркетингових дослідженнях, буде неповною без формування не менше ефективної системи організації транспортних поставок сировинних ресурсів або готової продукції. Важливу роль тут відіграватиме оптимізація на всьому процесі ланцюжка прийняття рішень в області логістичних систем. Тому так гостро стоїть проблема дослідження логістичної діяльності підприємства з метою оптимізації системи управління поставками продукції і зменшення, пов'язаних з нею витрат.

Скорочення витрат на транспортні операції багато в чому визначає ефективність роботи підприємств, і, як підсумок, виграш в конкурентній боротьбі і лідерство в галузі.

Підприємству, яке має низький рівень конкурентоспроможності та  тривалий час займає останні позиції на ринку, слід  запропонувати стратегію скорочення. Її різновид – стратегія згортання, що передбачає відмову від зайвої робочої сили, пошук шляхів ефективного використання ресурсів.

В умoвaх ринковoї екoноміки дoсягнення oптимaльного рівня кoнкурентoспрoможності підприємств транспoртної сфери є зaсoбом oтримання мaксимальнoго прибутку. Тому, перед суб'єктaми госпoдaрювання усфері aвтoмобільних перевезень пoстaє зaвдання: визначати, oцінювaти та упрaвляти їх кoнкурентoспроможністю  

Один із головних факторів підвищення конкурентоспроможності АТП це якість доставки та мінімізація витрат. Для прийняття оптимального рішення необхідно використовувати відомі алгоритми по знаходженню найкоротших відстаней. За допомогою програмного забезпечення в залежності від умов моделювати різні варіанти вирішення проблеми. 

Ключові слова: оптимізація, логістичні системи, транспортні поставки, конкурентоспроможність.


Повний текст:

PDF 120-125

Посилання


Aнтіповa Н. A. Логістикa: теорія тa практикa / Н. А. Антіпова// науковий журнал Луцького національного технічного університету. –Луцьк, 2012. –72 с.

Бідняк М. Н., Біліченко В. В. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / Вінницький нац. техн. ун-т. Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. 176 с.

Власенко Д. О.Управління розвитком / Д. О.Власенко. –Суми: КІСумДУ,2004.–106 с.

Гриньов А. В. Економічний простір/ А. В.Гриньов, Н. М. Пономарьова, С. В. Гусєв. –Х.: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2009. –64 с.

Гриньов А. В., Пономарьова Н. В., Пономарьова Н. М. Конкурентоспроможність автотранспортного підприємства на ринку міжнародних вантажних перевезень. Харків : ХНАДУ, 2009. 116 с.

Нагорний Є.В. Аналіз рівня конкурентоздатності транспортного підприємства за допомогою комплексної оцінки якості обслуговування / Є. В. Нагорний, Н. Ю.Шрaменко, О. В. Шрaменко. –Кременчук : КДПУ, 2006. –172 с.

Редзюк А. М., Волков П. П., Дмитренко С. Ю., Ященко Т. М., Кроль В. В. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку / За заг. ред. А. М. Редзюка. Київ : ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2005. 400 с.

Український веб-портал. Транспортні послуги та перевезення [Електронний ресурс]. –Режим доступу : ukraine-tipp.gov.ua.

Чухрай Н. Л. Логістичне обслугоування: Підручник / Н. Л. Чухрaй. –Львів: Вид. Нац. ун-ту "Львівськa політехнікa", 2006. –292 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.13


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.