Економічна сутність збалансованої системи показників

Віталій Валерійович Ковальов

Анотація


 У статті висвітлено економічну сутність збалансованої системи показників. На основі огляду літературних джерел зроблено висновок, що  ключовою відмінністю збалансованої системи є те, що фінансові та нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причино-наслідкових зв’язків між результуючими показниками і ключовими факторами, під впливом яких вони формуються.

Доведено значення збалансованої системи як складової частини управління підприємством та бази для побудови стратегії розвитку господарюючого суб’єкту.

Розглянуто ускладнення пов’язані із впровадженням збалансованої системи показників на підприємствах у розрізі проблем пов’язаних із визначенням стратегічних цілей, проблем пов’язаних із вибором показників та проблем пов’язаних із людським фактором. Водночас у статті підкреслюється, що система є інструментом підвищення ефективності діяльності підприємства і дозволяє господарюючим суб’єктам вирішити цілу низку проблем. У зв’язку із чим, висвітлені основні напрями застосування даної системи показників.

Визначена мета та принципи збалансованої системи показників. Описані основні функції показників системи: перетворююча,стимулююча, нормативна та контролююча.

Окреслені основні етапи побудови збалансованої системи показників: визначення стратегічної мети;  розподіл її за рівнями управління, відповідно функціональним цілям;  визначення основних факторів успіху та відповідних їм показників ефективності.

Рекомендовано використання збалансованої системи для аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання; прогнозування проблем та запобігання їх появі; поєднання стратегічного та оперативного управління; контролювання фінансових та не фінансових показників діяльності господарюючого суб’єкта.

 Ключові слова: збалансована система показників, управління, стратегія, інструмент.


Повний текст:

PDF 173-177

Посилання


Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners; пер. с нем. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 478 с.

Гершун А. Технологии сбалансированного управления / А. Гершун, М. Горский. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 415 с.

Каплан, Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2004. - 320 с.

Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 416 с.

Мицкевич А. Структура сбалансированной системы показателей фирмы / А. Мицкевич // Экономические стратегии. – 2004. – №5-6. – С.132-137.

Олексів І.Б. Побудова системи збалансованих показників підприємства на основі моделі одночасних рівнянь / І.Б. Олексів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2006. – №12. – С. 132-138.

Олве Н.Г. и др. Баланс между стратегией и контролем / Н.Г. Олве, К.-Й. Петри, Ж. Рой, С. Рой; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2005. – 320 с.

Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / А. Прайснер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 589 с.

Фридаг Х. Р. Сбалансированная система показателей: руководство по внедрению / Х. Р. Фридаг, В. Шмидт; пер. с нем. М. Реш. – М.: Омега-Л, 2006. – 267 с.

Хервиг Ф.Р. Сбалансированная система показателей: руководство по внедрению / Р. Фригар Хервиг., Вальтер Шмидт. – М.: Омега-Л, 2006. - 690 с.

Kaplan R.S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action / R.S. Kaplan, D.P. Norton. - Boston (Ma., USA) : Harvard Business School Press, 1996. – 304 р.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.20


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.