Мотиваційно-логістичне середовище як інструмент забезпечення ефективного управління фінансовими потоками в мікрологістичних системах

Галина Григорівна Савіна

Анотація


У статті розкрито зміст та особливості формування мотиваційно-логістичного середовища на підприємствах. Показано, що зміни в технологіях управління фінансами підприємств на основі інтегрування бізнес-процесів, створення центрів фінансової відповідальності, систем планування фінансових ресурсів та поєднання систем управління логістичними ланцюгами з системами управління взаємовідносинами з клієнтами, зумовлює необхідність нових підходів до знань, вмінь, навичок та компетентностей менеджерів.

Визначено, що, в умовах формування логістичних систем, однією  з проблем, яка залишається на підприємствах, є створення мотиваційно-логістичного середовища, яке забезпечить дієвість системи мотивації персоналу на основі відповідного мотиваційного механізму.

Доведено доцільність використання рефлексивного та коеволюційного підходів до управління мотивацією; визначено роль та завдання у напряму забезпечення ефективного управління фінансовими потоками в логістичних системах промислових підприємств.

Показано неминучість процесу коеволюції, його характерні риси та умови виникнення. Зроблено висновок про необхідність застосування коеволюційного підходу до управління мотивацією як засобу забезпечення на підприємстві умов до постійного вдосконалення набутих знань та компетенцій. Розкрито сутність рефлексивного управління у контексті управління мотивацією працівників. У результаті чого зроблено висновок щодо можливостей рефлексивного та коеволюційного управління мотивацією в межах мотиваційно-логістичного середовища, як інструментарію, що  спроможний забезпечити постійний та координований розвиток кожного працівника, що створить передумови для розширення та трансферу знань на основі формування мотивів до участі у їх капіталізації.

Ключові слова: фінансові потоки, логістична система, промислове підприємство, мотиваційно-логістичне середовище, рефлексивність, коеволюція.


Повний текст:

PDF 194-200

Посилання


Пуденко Т.И. Как мотивировать продуктивную работу персонала. URL: http://nisse.ru/articles/details.php? ELEMENT_ID=129230 (дата звернення 15.11.2019).

Бахарев С.В. Диагностика мотивационной среды предприятия. Сборник научных трудов Института бизнеса и права. URL: http//www.ibl.ru/konf /120412 (дата звернення 10.09.2019)

Капитонова В.В. Мотивационный аспект управления развитием промышленного предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Ижевск, 2013. – 22 с.

Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. Москва: Вершина, 2007. – 224 с.

Лутай Л., Зяблицев Д. Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві. Галицький економічний вісник. 2011. №1(30). С. 180 –185.

Грицанов А. А. Новейший философский словар. Минск: Книжный Дом. 2003. – 1280 с.

Скіцько В. І. Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлективності. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2013. Вип. 89. – С. 117-132.

Скіцько В.І. Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синегетики /В.І.Скіцько //Вісник Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. – Серiя: Економiка. – 2015. – № 4 (169). – С. 53 – 58.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. Москва: КОМКНИГА, 2007. – 272 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.24


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.