Деталізація механізму ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства

Вікторія Вікторівна Шукліна

Анотація


Метою роботи було дослідження механізму ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства в умовах стрімких змін зовнішнього середовища і деталізація процесу управління в конкретній ситуації з метою подальшого вдосконалення.

У даній роботі удосконалено механізм ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства в умовах стрімких змін зовнішнього середовища. Деталізація процесу управління інформаційно-комунікаційним потенціалом в конкретній ситуації показала його циклічність, яку необхідно враховувати при розробці і реалізації заходів удосконалення. Ігнорування призведе до диспропорцій циклів та їх частин тобто до зниження бажаного результату управлінського впливу, що визначається, насамперед, швидкістю реакції на ситуаційні зміни.  Встановлено,  що кожен цикл управління виступає одночасно функціональною підсистемою і частиною аналогічного циклу ситуаційного управління потенціалом підприємства в цілому. Обґрунтовано заперечення щодо використання універсальних принципів управління інформаційно-комунікаційним потенціалом поза контекстом діяльності, специфіки ситуації, типу розв'язуваних завдань і зовнішнього середовища. Визначено, що диференційована адаптація промислового підприємства до обставин конкретної ситуації веде до зміни форм і структури управлінського впливу на інформаційно-комунікаційний потенціал. Ключовим показником бажаного результату визначено такий, що відповідно до встановлених критеріїв оцінки прийнятного стану рівноваги промислового підприємства.

Ключові слова: ситуаційне управління, інформаційно-комунікаційний потенціал, механізм, цикл управління, процес, зміни, ситуація, підприємство.


Повний текст:

PDF 215-220

Посилання


Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посібник / Г.Л. Монастирський. − К.: Знання, 2008.− 319 с.

Мільнер Б.З. Теория организации : учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. − М.: Инфра-М, 2005. − 648 с.

Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография / В.А. Василенко. − К.: Центр учебной литературы, 2005. − 648 с.

Нижник В.М. Управління підприємством: організаційно-економічний аспект: монографія / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук, − Хмельницький : ХНУ, 2010. − 389 с.

Джонсон Р. Системы и руководство. / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг. М.: СР, 1971.− 648 с. [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://en.bookfi.net/book/504716. (Дата звернення: 01.08.2019).

Шандова Н.В. Узагальнююча оцінка рівня стабільності розвитку підприємств промислового комплексу / Н.В. Шандова // Вісник ХНТУ, 2010. − №1. − С. 83-86.

Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід / В. Герасимчук // Економіка України. – 2003. – № 9. – С. 12–17.

Савіна Г.Г. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа забезпечення його соціально-економічної безпеки / Г.Г. Савіна, О.І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. − №4. − С.229-231.

Авдеенко В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов. – М. : Экономика, 1989. – 240 с.

Сущенко Е. А. Формирование потенциала предприятия в условиях априорно агрессивной внешней среды / Е. А. Сущенко // Прометей: регіон. зб. наук. праць з економіки. – 2002. – Вип. № 3(9). – С. 152–162.

Шукліна В.В. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій / В.В. Шукліна // Економіка і регіон, 2013.− №2.− С. 87-91.

Тревого О. Основні аспекти впровадження організаційних змін на підприємствах в умовах невизначеного середовища / О. Тревого // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук.-прикл. праць. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 156-161.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.27


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.