Управлінські аспекти трудової поведінки в системі кадрового менеджменту підприємства

Наталія Анатоліївна Тюхтенко

Анотація


У даній статті відображені сутнісні особливості трудової поведінки, досліджено типологію трудової поведінки та структуру її мотивів, запропоновано методи управління трудовою поведінкою.

Конкретизовано набір дій, які входять до складу трудової поведінки: циклічні дії, маргінальні дії, поведінкові схеми та стереотипи, дії, в основі яких лежать стійкі переконання, ситуаційні дії, спонтанні дії, свідоме або несвідоме повторення стереотипів групової поведінки, дії під впливом примусу та переконань інших суб’єктів. Показано, що в ідеальній соціально-трудовій ситуації набір зазначених дій  реалізується через механізми самомотивації та самоналаштування працівника. Підкреслено особливість дослідження трудової поведінки в системі кадрового менеджменту підприємства, яка полягає в різноманітності посадових функцій та завдань, що обумовлює складну множинність бажаних конкретних проявів трудової поведінки працівників. Тому, управління трудовою поведінкою працівників з метою досягнення цілей підприємства вимагає, передусім, визначення факторів, які на неї впливають.

На основі дослідження наукових джерел було визначено фактори трудової поведінки працівників підприємства. Розглянуто різні підходи до їх типологізації та  обрання критеріїв, за якими вони виділяються. Досліджено мотиви та цінності працівників, які є основою їхніх трудових дій і вчинків.  Визначено, що в структурі мотивів трудової поведінки значне місце посідають соціально-психологічні та духовні мотиви, які необхідно вивчати та враховувати при реалізації заходів кадрового менеджменту. Зроблено висновок, що  відмінності у пріоритетних мотивах трудової діяльності працівників ставлять під сумнів ефективність заходів з управління трудовою поведінкою працівників підприємства в цілому.

Ключові слова: кадровий менеджмент, трудова поведінка, мотиви трудової поведінки, типи трудової поведінки.


Повний текст:

PDF 201-207

Посилання


Брасс, А.А. Трудовое поведение и мотивы сотрудников / А.А. Брасс // Инновационная стратегия устойчивого развития производства конкурентоспособной продукции и перехода организаций на новый эффективный менеджмент. Материалы XI международной научно-практической конференции. – Минск: ОАО «Гипросвязь», 2011, С. 9–10.

Волковицкая Г.А. Управление трудовым повелением на основе концепции социального обмена / Г.А. Волковицкая// Вестник ВГУ: Серия: экономика и управление. – 2012, №2, С.119-126.

Доронин А.В. Управление трудовым поведеним персонала / А.В. Доронин // Бізнес Інформ. – 2011, № 10, С. 128-132.

Дороніна М. С. Управління організаційною поведінкою : монографія / М. С. Дороніна, В. В. Тютлікова ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Дороніної М. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 200 с.

Заславская Т. И. Социология экономической жизни: Очерки теории / Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина. – Новосибирск ; Наука : Сиб. отд., 1991. – 442 с.

Лукашевич М.П. Соціологія праці: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2004. - 440 c.

Ткаченко А. М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Монографія / А. М. Ткаченко, Т. С. Моршенок – Запоріжжя: Видавництво запорізької державної інженерної академії, 2008. – С. 25-29.

Трощий А.Р. Проблемы типологии работников и их трудового поведения / А.Р. Трощий // Материалы научно-методической конференции «Современнные технологи ученого процесса в вузе». – Ульяновск, 2007. – С. 219-223.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.25


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.