Управління стратегічною адаптацією туристичного підприємства на засадах клієнтоорієнтованого підходу

Олена Іванівна Зайцева, Вікторія Олегівна Бетіна

Анотація


 

У даній роботі обґрунтовано необхідність використання клієнтоорієнтованого підходу в управлінні стратегічною адаптацією підприємства. Наведено думки різних фахівців щодо питань управління стратегічною адаптацією та сутності клієнтоорієнтованості і наголошено, що попри теоретичну та практичну цінність попередніх наукових здобутків, необхідно провести інтегроване системне дослідження науково-прикладних питань використання клієнтоорієнтованого підходу в управлінні стратегічною адаптацією підприємства. Представлено еволюцію концепції управління взаємовідносинами з клієнтами і закцентовано увагу на тому, що клієнторієнтований підхід еволюціонував в напрямку від товарно-домінантної до сервісно-домінантної логіки. Зазначено, що наразі відсутнє загальноприйняте трактування дефініції «клієнтоорієнтованість», тому систематизовано науково-практичні підходи до тлумачення поняття «клієнтоорієнтованість» в економічній літературі, що дозволило виділити три основні напрями, що розкривають сутність даного поняття з позиції: стратегії ведення бізнесу,  характеристики бізнесу, клієнтського досвіду. Узагальнено авторські підходи щодо клієнтоорієнтованості, як довгострокових та взаємовигідних відносин з клієнтами на основі максимального передбачення їх очікувань та задоволення їх потреб. Наголошено, що у кінцевому підсумку такі відносини з клієнтами дозволять утримувати їх лояльність досить довго і одержувати сталий прибуток, що у свою чергу і буде формувати конкурентні переваги і стратегічну адаптивність підприємства. Представлено ланцюжок створення цінності туристичного продукту на основі клієнтоорієнтованого підходу та відзначено, що клієнтоорієнтованість є провідним підходом, що зможе забезпечити високий рівень стратегічної адаптивності підприємства туристичної сфери на ринку в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: управління, стратегічна адаптація, туристичне підприємсво, клієнторієнтований підхід, клієнтоорієнтованість.


Повний текст:

PDF 221-226

Посилання


Вороніна А.В. Формування системи адаптивного стратегічного управління розвитком організації / А.В. Вороніна, А.С. Зєніна-Біліченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 294-299.

Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11(113). – С. 115-122.

Ячменьова В.М. Сутність понять «адаптація» і «адаптивність» / В.М. Ячменьова, З.О. Османова // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2010. – №684. – С. 346-353.

Ковальчук С.В. Клієнтоорієнтованість – сучасне спрямування маркетингової концепції / С.В. Ковальчук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління. – К.: КНУТД, 2016. – С. 9-10.

Ковальчук С.В. Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу / С.В. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 5. – С. 34-48.

Боярська М.О. Сутність та визначення економіки вражень на сучасному етапі розвитку економіки України / М.О. Боярська // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 25-27.

Голишева Є.О. Клієнтоорієнтована концепція: сутність, особливості та модель переходу / Є.О. Голишева // Економіка та підприємництво. – 2015. – Вип. 34-35. – Ч. 2. – С. 105-114.

Хуторськой П.О. Клієнтоорієнтованість стратегічного менеджменту як виклик економічній нестабільності / П.О. Хуторськой, В.А. Степура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/5_hutor_stepura.htm

Воржакова Ю.П. Використання клієнтоорієнтованого підходу при формуванні конкурентної політики підприємства / Ю.П. Воржакова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu. edu.ua:8080/handle/ 2010/9012

Голубовський Р. Клієнтоорієнтованість та як нею скористатись клієнту / Р. Голубовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog. golubovsky. com/ client-orientation-for-client

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.28


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.