Потенціал змін підприємства: науково-теоретичні та методичні підходи щодо визначення

Ольга Іванівна Гарафонова

Анотація


У статті наведено сутність та особливості формування потенціалу змін промислового підприємства. Автором надано власне трактування терміну «потенціал», як наявності у об’єкта прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах, та, сукупності можливостей в будь-якій сфері для досягнення певної мети. Виокремлено різні види потенціалу та надано їх характеристику.

Відзначено, що дослідження потенціалу змін підприємства як складного економіко-соціального явища неможливе без вивчення його внутрішньої будови. При цьому базова структура потенціалу змін незалежно від сфери діяльності для всіх видів промислових підприємств однакова і залежить від рівня втілення, рівня використання та доцільності існування невикористаного потенціалу.

Багатокомпонентна сукупність стратегічних ресурсів промислового підприємства, які реалізуються завдяки функціонуванню підсистем загального потенціалу підприємства, та мають визначальне значення для розвитку можливостей і меж функціонування підприємства в тих чи інших умовах, представляє собою потенціал змін підприємства.

Розроблена загальна схема формування потенціалу промислового підприємства. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку потенціалу підприємства. Запропоновано підхід до стратегічного управління підприємствами з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції та сталого розвитку підприємств. Доведено, що управління потенціалом підприємства в умовах ринкової економіки зводиться, переважно, до управління його соціально-економічним стратегічним потенціалом: до оцінки і аналізу чинників, що підвищують або знижують конкурентоспроможність підприємства, вибору і реалізації відповідної стратегії і тактики для досягнення тієї або іншої поставленої мети.

Ключові слова: потенціал, потенціал змін, види потенціалів.


Повний текст:

PDF 234-238

Посилання


Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства / М. Білик // Економіст. – 2001. – №11. – С. 40

Воронков Д.К. Методологічні засади управління стратегічними змінами в діяльності підприємства: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Воронков Денис Костянтинович; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2011. – 539 с.

Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенціалом предприятия: діагностика и организация : монографія / А.Э. Воронкова – Луганск: СНУ им. В.Даля, 2004. – 314 с.

Олексюк О.І. Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості України): автоpеф. ... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / О.І. Олексюк. – К., 2001. – 22 с.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Гарафонова О.І. Управління змінами: теорія, методологія та практика. Одноосібна монографія. // К.: КНУТД, 2014. – 364 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.30


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.