Cтан, проблеми і перспективи розвитку підприємств комунальної сфери в Україні

Алла Василівна Тарасюк, Галина Анатоліївна Ліскова

Анотація


У  роботі досліджено проблеми розвитку підприємств комунальної сфери в Україні. Встановлено, що найбільш вагомими проблемами галузі є: тарифна політика (підприємства комунальної сфери є природними монополістами і свою діяльність здійснюють під жорстким контролем органів місцевого самоврядування та держадміністрації, тарифи цих підприємств більше реагують на розмір витрат, ніж на рівень попиту, державою встановлюються тарифи,  що не покривають витрат підприємств галузі, у більшості випадків при встановленні тарифів не враховується можливість подальшого розвитку підприємств, у тарифи практично не закладаються витрати на капітальний ремонт і модернізацію основних засобів, або недостатні обсяги); застаріла матеріально-технічна база;  значна ступінь зносу основних фондів; застосування застарілих технологій, які передбачають використання великої кількості працівників, для обслуговування технологічних процесів; випереджуюче зростання вартості енергоносіїв та значне зростання обсягів дебіторської заборгованості. Вирішенню проблем підприємств комунальної сфери буде сприяти технічне оновлення, широке використання інноваційних технологій, автоматизація виробничих процесів. Головною проблемою оновлення матеріально-технічної та технологічної бази комунальних підприємств  залишається невизначеність джерел фінансування необхідних витрат. Оскільки основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти, важливим є забезпечення стабільного фінансового стану підприємств які на сьогодні є збитковими. Система фінансування  і тарифна політика підприємств комунальної сфери в сучасних умовах невизначеності економічного середовища повинна забезпечити поступовий перехід на бездотаційний, самоокупний принцип роботи. Всі перелічені заходи можливо здійснити удосконалюючи механізм залучення прямих іноземних інвестицій, коштів місцевих бюджетів та приватних інвесторів.

Ключові слова: підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, управління витратами, технічне переозброєння, інноваційні підходи, нові технології, автоматизація виробничих  процесів.


Повний текст:

PDF 245-251

Посилання


Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. / Г. К. Агаджанов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х.: ХНАМГ, 2010.

Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" №2918-III від 10.01.2002 . [Електронний рерурс]/ Режим доступа: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14.

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" № № 2479-VI від 09.07.2010. Електронний ресурс. - Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479-17.

Панов В.В. Державне управління розвитком комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України / В.В. Панов, І.О. Панасенко. – Харків: вид-во ХаРІ НАДУ «Магістр», 2016.

Постанови Національної комісії від 11.08.2016 № 1414 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.11.2015 № 2868".

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.32


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.