ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Наталія Віталіївна Мєшкова-Кравченко, Алла Василівна Тарасюк

Анотація


Враховуючи динамізм розвитку економічної системи, мінливість та непередбачуваність бізнес-середовища, що створює загрози для діяльності підприємств, зазначено, що пріоритетним завданням бізнесу є побудова ефективної системи економічної безпеки.

Ознайомлення з сутністю категорій економічної безпеки підприємства загалом чи окремих складових та потенціалу підприємства свідчить про тісний зв'язок між даними категоріями. Без наявності потенціалу неможливо забезпечити відповідний рівень економічної безпеки в даній сфері. Однак, ефективно використовувати, навіть уже наявний потенціал підприємства, а тим більше формувати потенціал розвитку неможливо без ефективної дії системи підтримки належного рівня економічної безпеки.

Розглянуто аспекти окремих складових економічної безпеки, зокрема техніко-технологічної, кадрової, інформаційної, інноваційної, соціальної  у взаємозв’язку з відповідними складовими потенціалу підприємства. Оцінка потенціалу підприємства загалом і окремих його складових дозволяє виявити проблемні сфери, і прийняти відповідні управлінські рішення щодо формування оптимального потенціалу, і на цій основі, створити можливості для підвищення рівня економічної безпеки. Особливу роль відведено інформаційній складовій економічної безпеки. Однак, зазначено на доцільність розгляду як потенціалу підприємства, так і безпеки підприємства тільки в системі взаємопов’язаних елементів.

Сталий розвиток підприємства пов'язаний не тільки з адаптацією до ситуації, що склалася в зовнішньому середовищі, а і активне використання потенціалу підприємства для зміни зовнішнього середовища, для створення більш безпечних умов для бізнесу, гармонізації економічних інтересів суб’єктів ринку.

Ключові слова: економічна безпека, потенціал, підприємство, розвиток, функціональні складові, управлінські рішення.


Повний текст:

PDF 112-117

Посилання


Андрушків Б. М., Малюта Л. Я. Економічна та майнова безпека бізнесу : навч. посіб. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. 180 с.

Філіппова С. В,. Волощук Л. О., Черкасова С.О. Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління : монографія / за заг. ред. С. В. Філіпової. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 196 с.

Іващенко Г. А. Ідентифікація дефініції "економічна безпека підприємства" URL: http://www.business-inform.net/_inc/kachka_pdf.php?year.

Кірієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01. Київ, 2000. 19 с.

Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. URL: http://www.safetyfactor.ru.

Стаматін О. В. Особливості формування техніко-технологічної безпеки підприємства. Системи обробки інформації. 2010. № 3(84). С. 159-160.

Лойко В. В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_7.

Макаренко С. М., Абельдяєва Т. А., Казаков Т. С., Олійник Н. М. Визначення професійних компетентностей фахівців як складової формування оптимальної стратегії розвитку трудових ресурсів. Економічний простір. 2017. .№ 127. С. 150-161.

Коленда Н. В. Поняття соціально-економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 672-878.

Мужанова Т. М. Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 425–431.

Мєшкова-Кравченко Н. В., Тарасюк А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 1(50). С. 92–96.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.15


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.