МЕТОДИКА ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Маргарита Василіївна Шарко, Наталя Володимирівна Петрушенко

Анотація


Проаналізовано поняття туристичний продукт, акцентована увага на те, що новизна продукту є результатом творчого пошуку і самостійною комерційною цінністю. Туристський продукт може бути новим щодо задоволення нової потреби та по відношенню до нового споживача, існуючого продукту, нового ринку. Здійснено оцінку застосування в маркетингу поняття новий продукт. Запропоновано засоби досягнення комерційної цінності турпродукції. Визначено потребу в постійному оновленні продуктової номенклатури туристського підприємства. Розглянуто різновиди і особливості впровадження нових туристичних продуктів. Наведено схему процесу планування просування нового турпродукту, з конкретизацією засобів утримання споживачів і ідентифікації цільового сегменту. Таке уявлення про планування просування нового турпродукту дозволяє мінімізувати ризики, що виникають як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. Визначено горизонтальні і вертикальні методи просовування на ринок нових туристичних продуктів, їх сутності, особливості, переваги і відмінності при обмеженнях на діяльність підприємств туризму. Доведено необхідність врахування особливостей нових турпродуктів при виведенні на ринок, зокрема, визначені методи просування. Досліджені корпоративна і договірна схеми вертикальної співпраці і області їх застосування, схеми паритетного партнерства і коопераційних зав’язків горизонтального просування шляхом аутсорсингу. Запропоновані заходи комерційного успіху сформованого туристичного продукту на підставі випробування в ринкових умовах, пробного маркетингу, ринкового тестування. Визначені можливі причини невдач при взаємодіях з споживачами нового туристичного продукту.  Запропоновано застосування інтернет-технологій, які стрімко розвиваються для просування нових турпродуктів. Зазначені способи інтернет-реклами: традиційна (в офлайн режимі) і digital-модель в умовах просування турпродукту в глобальній мережі Інтернет.

Ключові слова: турфірма, турпродукт; новий турпродукт; digital-маркетинг, інтернет-маркетинг; виведення на ринок.


Повний текст:

PDF 103-111

Посилання


Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (дата звернення: 23.06.2019).

Музичка Є. Організаційний механізм формування системи збуту туристичних підприємств. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія Економічні науки. 2014 – Вип.36 – Ч.1 – Т.2. – С. 91-99

Музичка Є. О. Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств: автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності)» ; Київ, 2015. 25 с.

Смирнов І. Г. Новітні інформаційні технології в туристичному маркетингу. Географія та туризм. 2010. Вип. 3. С. 10-21.

Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі : навч. пос. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 251 с.

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту : навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2004. 288 с.

Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА–М, 2012. 316 c.

Бирицкая Н.М. Туроперейтинг : учеб.–метод. пособие. Минск: БГЭУ, 2008. 209 с.

Ушаков Д.С. Прикладной туроперейтинг. М.: ИКЦ «МарТ», 2007. 416 с.

Организация туризма : учеб. пособие / под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. Минск : Новое знание, 2009. 632 с.

Шарко М.В. Шарко А.В. Инновацинонные аспекты управления развитием предприятий регионального туризма / Актуальні проблеми економіки 2016-№7(181) – С.206-213

Буренко Ю.А., Скочков Н.И., Райтаровская Е.Н., Шарко М.В., Транспортный аутсорсинг в деятельности туристических предприятий / Бізнес-информ 2016 №7 – С.85-90.

Шарко М.В. Шмулевич П.В. Использование синергетики в сфере туризма / Інфраструктура ринку 2017 – №11 – С.87-92.

Глушко В. Просування туристичних послуг. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. – № 1. – С. 86-96

Ліхоносова Г.С. Брендінг туристичних послуг в умовах глобалізаційних викликів і суспільство. Економіка та суспільство. 2017. – №12. – C.57-62

Сухомлин Л. В. Управлінські аспекти формування та реалізації туристичного продукту. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/94.pdf (дата звернення: 20.06.2019).

Грошова О., Атаманюк Д. Шляхи просування туристичного продукту на ринку URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3526/1/Groshova%20O.pdf (дата звернення: 22.06.2019).

Керпіч В. М., Єсіна О. Г. Можливості Інтернету у просуванні та реалізації продуктів та послуг туристичної індустрії. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4060/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97.pdf. (дата звернення: 19.06.2019).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.