ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Лариса Миколаївна Наумова

Анотація


Метою статті є дослідження сучасних теоретичних підходів до проблем створення й діяльності ТНК в сучасних умовах національної та світової економіки

Досліджено транснаціональні корпорації, які є основними суб’єктами у сучасному світовому господарстві, визначено їх особливості та роль в міжнародному виробництві. Розглянуто проблеми входження міжнародних корпорацій у виробничі процеси українських підприємств. Визначено нормативно-правові засади діяльності транснаціональних корпорацій в Україні.

Визначено фактори, що зумовлюють успіх діяльності транснаціональних корпорацій: достовірна поінформованість про кон’юнктуру товарних, валютних й фінансових ринків завдяки філіям у різних країнах; постійне забезпечення досвіду міжнародного менеджменту транснаціональних корпорацій щодо підтримання їх високої репутації; постійний контроль всіх елементів організаційної структури транснаціональних корпорацій з метою зростання активів компанії і диверсифікації її діяльності; використання механізмів фінансування комерційних і фінансових інститутів приймаючих країн; забезпечення своїх потреб природними ресурсами приймаючої держави.

Запропоновано державні регуляторні заходи щодо обмеження або заборону вкладення іноземних інвестицій в пріоритетні галузі України виходячи з вимог забезпечення національної безпеки. Обґрунтовано необхідність застосування протекціоністських механізмів у регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. Ключові засади протекціонізму повинні бути реалізовані у регулятивних документах, що регламентують діяльність міжнародних корпорацій: участь держави в управлінні економікою; державне регулювання зовнішньої торгівлі з метою забезпечення позитивного балансу експорту/імпорту; збільшення багатства країни.

Створення транснаціональних корпорацій з українським капіталом дозволить захистити національні економічні і політичні інтереси, сприятиме подальшому розвитку національного господарства, інтернаціоналізації виробництва і капіталу, інтеграції України у світову економічну систему, її активну участь у глобальних трансформаційних процесах.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, міжнародні економічні зв’язки, протекціоністські механізми, стратегічні перспективи, державне регулювання. 


Повний текст:

PDF 54-61

Посилання


Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – С. 33–38.

Кочетков В. М. Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни [Текст] / В. М. Кочетков // Ефективна економіка. - 2013. - № 10. - С. 55-60.

Мовсесян А. Транснаціональний капітал та національні держави / А. Мовсесян, С. Огнівцев // Світова економіка та міжнародні відносини. – 2011. - №2. – С. 56-57.

Eiteman D. K. Multinational Business Finance / D. K. Eiteman, A. I. Stonenil. – 11 ed. – Boston, San Francisco, New York : AW Publishing, 2007. – 701 p.

Пєнська І.О. Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України / І.О. Пєнська //. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 3. - С. 114-124.

Іванова М.О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки / М.О. Іванова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/10103.pdf

Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України / В.В. Македон // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1(5). – Т. 1. – С. 250–258.

Наумов О.Б. Стратегічні імперативи інституційного регулювання інноваційного розвитку промислового виробництва / О.Б. Наумов, Л.М. Наумова // Економічні інновації: Збірник наукових праць, випуск 64. - Одеса, 2017 – С. 224-229

Прохорова М.Е. Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті / М.Е. Прохорова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – № 2. – С. 88–98.

Молчанова Е. Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України / Е. Молчанова // [Електронний ресурс]. - Режим доступу.http://library.fes.de/pdffiles/bueros/ukraine/09718.pdf.

Наумов О.Б. Розвиток текстильної промисловості та її сировинної бази: наукова монографія / О.Б. Намов. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 396 с.

Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опит второй половины ХІХ-ХХ вв. – Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

Якубовський С.О. Вплив прямих закордонних інвестицій ТНК на світовий економічний розвиток. – Одеса: Астро Принт, 2009. – 87 с.

Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник / Рокоча В.В, Плотніков О.В., Новицький В.Е. та ін. – К.: Таксон, 2011. – 302 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.7


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.