СТАРТАПИ ЯК АДАПТИВНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Олена Іванівна Зайцева, Ірина Юріївна Вольвач, Вікторія Олегівна Бетіна

Анотація


У даній роботі обґрунтовано необхідність використання стартапів як адаптивної моделі інноваційно-креативного підприємництва на українському ринку. Наведено думки науковців щодо питань інноваційно-креативних підходів до проектування бізнесу, удосконалено змістовно-предметне наповнення категоріального апарату інноваційно-креативного підприємництва. Представлено еволюцію сутності понять «проект» та «стартап». Досліджено адаптивні моделі і методи ініціації та розвитку стартапів та стартап-проектів. Запропоновано використання дорожніх технологічних карт реалізації стартапів.

В роботі наголошено, що інноваційна креативність повинна стати сучасною парадигмою бізнесу, орієнтованого на виявлення та максимальне задоволення потреб споживачів, розвиток креативного сектору економіки та гармонізацію його з іншими секторами, що сприятиме, формуванню «розумних» міст, мережевих платформ і кластерів та інших форм стратегічного партнерства, співпраці та дієвої ринкової взаємодії.

Авторами закцентовано увагу на тому, що ринок відкритий для новочасних видів діяльності і знаходиться у вільному доступі для будь-кого, тому кожен може стати підприємцем у цьому креативному просторі. Нові ідеї та напрями розвитку бізнесу надають нові можливості та ресурси для комерціалізації. Отже, інтерес до особливостей інноваційно-креативного підприємництва цілком зрозумілий, тому стартапи та стартап-проекти як адаптивні моделі бізнесу мають великі  перспективи на українському та глобальному ринках.

Ключові слова: стартап, стартап-проект, адаптивна модель бізнесу, інноваційно-креативне підприємництво.


Повний текст:

PDF 38-45

Посилання


Гриньов А.В. Управління проектами [Текст]: монографія / А. В. Гриньов [та ін.]; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси: 2009. – 280 с.

Хміль Т.М. Проектний менеджмент [Текст] : монографія. / Т. М. Хміль, Л.О. Шишмарьова; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 128 с.

Руководство к своду знаний по управлению проектами, 5-е издание / Project Management Institute (PMI). – Project Management Institute, Inc., 2012. – 614 с.

Бланк С. Четыре шага к озарению: Стратегии создания успешных стартапов /С. Бланк; М.: Альпина Паблишер; 2014. – 600 с.

Рис Е. Бизнес с нуля. Метод LeanStartup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели / Е. Рис. – М.: Альпина Паблишер; 2012. – 254 с.

Пономарев Д. Как применить подход ЛИН к деятельности стартап-компании (Выступление на форуме «Инновации») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leanvector.ru/stati/77-start-up-na-principahlean

Rainer L. The vital role of business processes for a business model: the case of a startup company / L. Rainer, L. Malinauskaite, I. Marinova // Problems and Perspectives in Management. – 2014. – Vol. 12, No. 4. – P. 213-220.

Startups & high-growth businesses [Електронний ресурс] / The U.S. Small Business Administration. SBA.gov. – Режим доступу: https://www.google.com/.+Small+Business+Administration.+SBA.gov.

Graham P. Startupe quals growth [Електронний ресурс] / P.Graham. – Режим доступу: http://www.paulgraham.com/ growth.html

Евсейчев А. И. Основы стартап менеджмента [Електронний ресурс] / А.И. Евсейчев. – Режим доступу : http://www. tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Evseychev/

Зельдович Б.З. Что такое «Стартапы»? Почему к ним наблюдается повышенный интерес / Б.З. Зельдович, А. А. Деминова // Вестник МГУП: 2016. – №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-startapy-pochemu-k-nim-nablyudaetsya-povyshenn

Петренко В.А. Методологии управления стартап-проектами / В.А. Петренко, Н.Г. Демьяненко, А.А. Крюкова // Проблемы экономики и менеджмента. 2017. – №1 (65) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metodologii-upravleniya-startap-proektami

Основы построения бизнес-моделей [Электронный ресурс] // Business Analysisin Russia [База знаний по бизнес-анализу]. – Режим доступа: http://iiba.ru/business-model-design.

Debelak D. Business Models Made Easy / D. Debelak. – NY: Entrepreneur Press, 2006. – 240 p.

Стартап с нуля: лучшие бизнес-модели [Электронный ресурс] / SaaS.ru: все об облачных технологиях [Сайт]. – Режим доступа: http://saas.ru/articles/~startap-s-nulia-luchshiiebiznies-modieli

Хэмел Г. Во главе революции / Г. Хэмел. – СПб: Best Business Books, 2007. – 368 с.

Клейтон Э. Технологические дорожные карты: инструменты для развития / Э. Клейтон // Форсайт. 2008. – №3. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskie-dorozhnye-karty-instrumenty-dlya-razvitiya

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.