СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Юлія Олександрівна Джерелюк, Ірина Сергіївна Зінов’єва

Анотація


Сучасні підприємства вимушені працювати в умовах нестабільності та невизначеності. Це зумовлює необхідність для підприємств безперервно вдосконалюватися, швидко реагувати на зміни та шукати нові шляхи розвитку бізнесу. Одним із ключових факторів забезпечення ефективності управління підприємством стає персонал. Впровадження новітніх методів  оцінки ефективності менеджменту персоналу стає надзвичайно важливою процедурою на підприємстві. У статті проаналізовано теоретичні тлумачення понять «менеджмент персоналу», «ефект» та «ефективність менеджменту персоналу підприємства», що дало змогу визначити найважливіші підходи оцінювання організаційної ефективності менеджменту персоналу та їх критерії щодо оцінювання; визначено основні цілі оцінки ефективності персоналу. При цьому доцільно розглядати різні види ефективності менеджменту персоналу підприємства, серед яких найбільш поширеними є: економічна, соціальна, організаційна, цільова. Дослідивши літературні джерела було описано групи методів, які можна застосувати для оцінки ефективності менеджменту персоналу. Запропоновано поділити методи на 3 групи: якісні методи (характеризують співробітників без застосування строгих кількісних даних), кількісні методи (вважаються найбільш об’єктивними, оскільки всі результати їх проведення виражені в цифрах) та комбіновані методи (використовуються і описові, і кількісні аспекти). Досліджено важливість періодичного оцінювання різних аспектів менеджменту персоналу.

Ключові слова: ефект, ефективність менеджменту персоналу, підходи, методи, критерії оцінювання ефективності.


Повний текст:

PDF 31-37

Посилання


Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 512 с.

Головатий М. Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. – К. : МАУП, 2004. – 368 с.

Данюк В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

Дешина С. П. Оцінка ефективності управління персоналом на основі моделі динамічного нормативу / С.П. Дешина // Питання сучасної науки і практики. – 2009. – № 2(16). – С. 202–205.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 432 с.

Короленко Ю.Е. Удосконалення оцінки ефективності системи управління персоналом /

Ю. Е. Короленко // Управління розвитком. – 2010. – № 7(83). – С. 196–197.

Крамеренко А. В. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом

/ А. В. Крамаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №8. – С. 55–61.

Петенко І. В. Новітній метод оцінювання діяльності персоналу промислового підприємства / І. В. Петренко, Г. Є. Уманець / Проблеми науки. – 2006. – №9. – С. 30–33.

Приходченко Л. Л. Ефективність державного управління: критерії і підходи до оцінювання /

Л. Л. Приходченко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». –2006. – Вип. 3 (15). – С. 139–146.

Федулова Л. І. Менеджмент організацій: Підручник / Л.І. Федулова, І.В. Сокирник, В.В. Стадник та ін. – К. : Либідь, 2004. – 448 с.

Фролова Н. Є. Тенденції розвитку трудоресурсного забезпечення Херсонського регіону /

Н. Є. Фролова // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015. – № 16(5). – Т. 1. – С. 36–41.

Щербина А. М. Соціальні аспекти забезпечення ефективності менеджменту організації /

Г. Г. Савіна, А. М. Щербина, Е. І. Бочкарева // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №5. – Т.2. – С. 180–182.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.4


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.