ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ БУДІВЛІ З ПАСИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ

Олена Валеріївна Андронова, Владислав Володимирович Курак, Костянтин Ігорович Сокол

Анотація


Одним з найбільших споживачів енергії для багатьох країн світу є житлово-комунальний сектор, тому енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії в даному секторі дозволяють досягти суттєвої економії енергоресурсів в масштабах країни. Реалізація потенціалу енергозбереження ускладнюється великим різноманіттям існуючого житлового фонду, що вимагає індивідуального підходу при вирішенні задач енергозбереження та енергозабезпечення будівель. Корисним для України є досвід Швеції, Фінляндіі, Германії, США у використанні пасивних систем сонячного опалення, які при правильному проектуванні мають ккд до 60% і покривають понад 50% навантаження опалення. Недостатня кількість публікацій щодо ефективності та впровадження таких систем для кліматичних умов України викликала необхідність проведення моделювання теплового режиму будівлі з пасивною системою сонячного опалення для виявлення можливостей покриття енергопотреб.

В програмному середовищі MatLab/Simulink створена модель будівлі, яка дозволяє визначити зміни температури огороджувальних конструкцій та внутрішнього повітря при змінних параметрах оточуючого середовища, а саме сонячній радіації, температур зовнішнього повітря та ґрунту. Надходження сонячної радіації на зовнішні огороджувальні конструкції будівлі обчислено для кожної години доби протягом року для кліматичних умов м. Херсона. На основі результатів моделювання визначено амплітуди коливань температури внутрішнього повітря, затримки у надходженні тепла у будівлю, енергопотреби та тривалість періодів опалення й охолодження.

Проведено порівняння теплових режимів трьох варіантів одноквартирної будівлі: без пасивної системи сонячного опалення, зі стіною Тромбе та зі стіною Тромбе й ролетами для затінення. Визначено, що застосування стіни Тромбе призводить до зменшення на 76,9% енергопотреби на опалення, однак сприяє значному перегріву приміщення у теплий період року, а, отже, і підвищенню енергопотреби на охолодження в 3,4 рази. Показано, що скоротити енергопотреби як на опалення, так і на охолодження дозволяє впровадження стіни Тромбе із затіненням в літній період ролетами.

Ключові слова: стіна Тромбе, енергопотреба, опалення, охолодження, огороджувальні конструкції будівлі. 

Повний текст:

9-17 PDF

Посилання


Saleh Nasser Al-Saadi. Modeling and simulation of PCM-enhanced façade systems. PhD thesis. Boulder, Colorado, 2014. 472 p.

Djordjević A.V., Radosavljević J.M., Vukadinović A.V., Malenović Nikolić J.R., Bogdanović Protić I.S. Еstimation of indoor temperature for a passive solar building with a combined passive solar system. Journal of Energy Engineering, 2017, no.143(4), pp. 04017008-1-10. DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000437.

Zhongting Hu, Wei He, Jie Ji, Shengyao Zhang. A review on the application of Trombe wall system in buildings. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, vol. 70(C), pp. 976-987. DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.003.

Gupta N., Tiwari G.N. Review of passive heating/cooling systems of buildings. Energy Science and Engineering, 2016, no. 4(5), pp. 305–333. DOI: 10.1002/ese3.129.

Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2013. 910 p.

Balcomb J. D., McFarland R.D. A simple empirical method for estimating the performance of a passive solar heated building of the thermal storage wall type. Proc. of 2nd National Passive Solar Conference. Philadelphia, PA, 1978, 13 p. (Preprint copy).

Стрижак П.А. Математическое моделирование теплового режима здания с учетом инсоляцион-ных теплопоступлений / П.А. Стрижак, М.Н. Морозов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2015. – Т. 326, № 8. – С. 36-46.

Иссам А. Моделирование тепловых режимов эксплуатации зданий с использованием систем MatLab/ Simulink / А. Иссам // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2009. – № 1. – С. 95-99.

Matuska T. A simple Trombe wall: Comparison of different glazings. Proc. of 3rd ISES Congress Eurosan, Copenhagen, 2000, 6 p. (Preprint copy).

Özdenefe M., Atikol U., Rezaei M. Trombe wall size-determination based on economic and thermal comfort viability. Solar Energy, 2018, Vol.174, pp. 359-372. DOI: 10.1016/j.solener.2018.09.033

ДСТУ Б А.2.2-12 2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживан-ня при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні. [Чинний від 2016-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2015. 140 с.

Power data access viewer [Electronic resource]. - Access mode: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ (last access: 04.03.20) – Title from the screen.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.