ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Анастасія Євгенівна Глинська

Анотація


Дана стаття присвячена проблемам стратегічної адаптації підприємства за допомогою інноваційних змін, тому що інновації сьогодні є обов’язковою умовою ефективності та успіху будь-якого підприємства. Виявлено актуальність стратегічної адаптації, як обов’язкової умови еволюції підприємства та забезпечення його ефективності та короткостроковій та довгостроковій перспективі. Визначенні особливості стратегічної адаптації в сучасних умовах, які базуються на постійному моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища, реагування за слабкими сигналами та самостійному ініціюванні нових форматів взаємодії. Серед особливостей стратегічної адаптації  можна ідентифікувати визнання відкритості та вразливості підприємства як відкритої системи, самоорганізацію та взаємозв’язок складових внутрішніх систем підприємства, особливість власного потенціалу, що здійснює вплив на процес прийняття рішень та характер адаптаційної стратегії. В статті підкреслюється важливість наявність корпоративної енергії у лідера та співробітників, необхідність її підтримання та генерування, актуальність соціальних інновацій в період зміни ментальних парадигм людства. Неможливість адаптації до змін та потреб середовища, зацікавлених груп загрожує підприємству самознищенням, тому необхідним є трансформація усталених парадигм ментальної моделі підприємства за допомогою усвідомленого підходу, що дозволяє усвідомлено пережити кризові стани на підприємстві, вимагає включення в систему нових учасників та ідей, налагодження та організація процесу трансформації знань.

Ключові слова: стратегічна адаптація, інновації, зміни, розвиток, еволюція, ментальна модель, трансформація знань. 

Повний текст:

PDF 25-30

Посилання


Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: монография. Київ : Либра, 2003. 280 с.

ЯчменьоваВ. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: монографія. Сімферополь : Доля, 2007. 384 с.

Zaitseva О. I. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 36−39.

Адаптация. Российская социологическая энциклопедия. URL: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/sociology/fc/slovar-192-1.htm#zag-7

Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. Москва: Мир, 1989. 512 с.

Березіна О. Ю. Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід. Економіка і організація управління. 2018. №4 (32). DOI 10.31558/2307-2318.2018.4.4

Закс С. Эволюционная теория организации. Проблемы теории и практики управления, 1998. №1. С. 87−90.

Глинська А. Є. Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі. БІЗНЕСІНФОРМ, 2019. №7. С. 319−324.

Virginia Satir, John Banmen, Maria Gomori, Jane Gerber. The Satir Model: Family Therapy and Beyond. Science and Behavior Books, 1991. 398 р.

Забарна Е. М., Ваннік К. О. Інновації в соціальній сфері організації: сутність, види, відмінні характеристики. Ефективна економіка, 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3312

Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : дис. … д-ра економ.наук : 08.00.03 / Львівський національний уніерситет ім.Івана Франка. Львів, 2016. 546 с.

Сенге Питер, Шармер Отто, Яворски Джозеф, Флауєрз БеттиСью. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего. Москва : Олимп-Бизнес, 2008. 304 с.

Шармер, Отто. Основы Теории U. Главные принципы и применение на практике / науч. ред. Е. Пустошкин; пер. с англ. Т. Землеруб. Москва : Манн, Иванов и Фербер. 2019. 425 с.

Гречко М. В., Курочкин В. Н. Самоорганизация социально-экономических систем: концептуальные основы, аксиоматика. [Self-organization of socio-economic systems: conceptual framework, axiomatics] Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2015. № 32, с.36−45.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.3


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.