УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА СПОЖИВАЧІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Станіслав Юрійович Савін, Ольга Вікторівна Яковенко, Ольга Вікторівна Журавльова

Анотація


В даній статті розглянуто сутність понять «інформаційний потенціал підприємства», «інформаційна система», «інформаційні ресурси». Визначено основні складові інформаційної системи, а саме: економічні, маркетингові, кадрові, технологічні, технічні та інформаційні.

Розглянуто наукові підходи до сутності поняття «інтереси підприємства» та «інтереси споживачів». Обґрунтовано економічну природу узгодженості інтересів підприємства та інтересів споживачів. Кожному із інтересів надано розгорнуту характеристику. Запропоновано схему узгодженості інтересів підприємства та споживачів за рахунок використання складових елементів інформаційної системи підприємств.

Надано  пояснення ролі інформації у прийнятті рішень споживачами щодо придбання певної продукції. Розглянуто вплив якості та кількості інформації на обґрунтованість управлінських рішень та прогнозування можливих змін у відносинах підприємства зі споживачами. Охарактеризовано основні соціально-економічні результати від підвищення взаємоузгодженості інтересів підприємства та інтересів споживачів.

Ключові слова: інформаційний потенціал підприємства, інформаційна система, інформаційні ресурси, складові інформаційної системи, інтереси підприємства, інтереси споживачів, узгодженість інтересів, інформаційний потік, управлінські рішення, рішення споживачів щодо придбання певної продукції.

Повний текст:

PDF 68-73

Посилання


Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. Посібник - К.: КНЕУ, 2001. - 204 с.

Бондаренко С. П. Задоволення споживача як основа успіху в бізнесі / С. П. Бондаренко // Економіст. 2010. № 12. - С. 154 -163.

Гужва В. М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 c.

Дячков Д. В. Методичні підходи до оцінки інформаційного потенціалу підприємства / Д. В. Дячков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2012. № 4. - С. 131-135.

Коваль З. О. Складові взаємозв'язків підприємства із споживачами продукції / З. О. Коваль, М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2007. - № 605. - С. 84 - 87.

Комірна В. В. Особливості різних підходів до дослідження поведінки споживача. / В. В. Комірна, О. Є. Санжак // Корпоративне й антикризове управління, менеджмент, маркетинг, управління людськими ресурсами. - 2013. - №1(40). - С.164-167.

Мельник Л. Д. Маркетингова стратегія підприємства. / Л.Д. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 3. - T. 1. - С. 213 - 219.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2002. - 687 с.

Савін С. Ю. Збалансування економічних процесів в умовах глобальної соціалізації / С. Ю.Савін, Н. А. Тюхтенко // Науковий Вісник Полісся. - 2015. - №1. - С. 39-42.

Савіна Г. Г. До питання адаптивного функціонування виробничих систем у контексті їх соціально-економічного розвитку / Г.Г. Савіна // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Донецьк: ДонНУ. 2007. - С. 925 - 927.

Хмарська І. А. Сутність та значення комплексу маркетингових комунікацій підприємств. / І. А. Хмарська // Вісник Хмельницького національного університету. - 2011. - № 6. - T.2. - С.114 - 118.

Яковенко О. В. Управління клієнтською базою туристичного підприємства із застосуванням інтернет-ресурсів: економічний аспект. / Г.Г. Савіна, О.В. Яковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - № 25. - С. 107-110.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.2.9


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.