ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ВИМІРУ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Олександрівна Джерелюк

Анотація


У статті на основі аналізу і систематизації досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячених фінансовій стійкості підприємства, сформовано систему коефіцієнтів, яка всебічно характеризує рівень фінансово-інвестиційної складової антикризової стійкості туристичних підприємств. Наведено підсумкову оцінку рівня забезпечення фінансово-інвестиційної складової антикризової стійкості туристичних підприємств. Зазначено, що при побудові аналітичної шкали ідентифікації рівнів складових забезпечення фінансово-інвестиційної складової антикризової стійкості туристичних підприємств доцільно врахувати числові характеристики: середнє вибіркове та середньоквадратичне відхилення, що дозволить робити аргументовані висновки щодо ступеня проблемності ситуації та позиціонування підприємства на аналітичній шкалі рівнів забезпечення у широкому часовому діапазоні. Наведено профілі максимальних та мінімальних значень рівня складових забезпечення внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств. Зазначено, що аналіз динаміки зміни профілів максимальних та мінімальних значень рівня складових забезпечення антикризової стійкості туристичних підприємств допомагає відобразити сильні та слабкі сторони забезпечення антикризової стійкості. Сформовано прогнозні моделі показників рівня забезпечення фінансово-інвестиційної складової антикризової стійкості туристичних підприємств. Зроблено акцент на важливості визначення пріоритетних заходів підвищення рівня фінансово-інвестиційної складової антикризової стійкості туристичних підприємств з урахуванням накреслених тактичних цілей, управлінської інтуїції, набутого практичного досвіду керівників та наявних ресурсів.

Ключові слова: антикризова стійкість підприємства, фінансово-інвестиційна складова, туристичне підприємство, система показників, оцінка, прогнозна модель, профіль значень.


Повний текст:

238-245 PDF

Посилання


Джерелюк Ю. О. Аналіз складових забезпечення зовнішньої та внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств / Ю. О. Джерелюк // Бізнес Інформ. – 2018. – №3 (482). – С. 364–370.

Оцінка фінансової стійкості та інноваційних перспектив туристичного підприємства / [В.О. Матросова, А.В. Косенко, І.В. Долина, О.М. Проскурня] // Вісник НТУ «ХПІ». Економічні науки. – 2019. – № 24. – С. 72–76.

Русіна Ю. О. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають / Ю. О. Русіна, Ю. В. Полозук // Международный научный журнал. Экономические науки. – 2015. – № 2. – С. 91–94.

Козик В. В. Сутність, види та чинники формування економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Козик, В. Ю. Паньків, В. А. Гришко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 219–226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.

Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с.

Гапак Н. М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства / Н. М. Гапак, С. А. Капштан // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 191–196. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_39.

Рудик О. Р. Організація антикризового управління фінансовою стійкістю підприємств в Україні / О. Р. Рудик // Фінансові ринки та інститути : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 7–8 грудня 2007 р. – Харків: ВД «Інжек», 2007. – С. 174–177.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 578 c.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : [монографія] / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

Павлоцький В. Я. Особливості аналізу ліквідності туроператорів туристичного ринку / В. Я. Павлоцький // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. – 2008. – №34. – С. 134–139.

Малярець Л. М. Вимірювання ознак об’єктів в економіці : методологія та практика / Л. М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 382 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.29


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.