ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Микола Олександрович Дурман

Анотація


В статті розглядаються питання формування та реалізації державної інформаційної політики. Державна інформаційна політика є невід'ємною складовою зовнішньої і внутрішньої політики держави. Зазначається, що новий імпульс у розвитку державної інформаційної політики виник останнім часом у зв’язку з усвідомленням необхідності побудови інформаційного суспільства в Україні як головної умови її політичного та соціально-економічного руху вперед і збереження статусу світової держави.

Формування інформаційного суспільства спирається на новітні інформаційно-комунікаційні технології та інформаційні ресурси, а розробка дієвої інформаційної політики, використання її нових механізмів та інструментів значно розширює можливості використання інформаційних ресурсів в державному управлінні. У сфері державного управління реалізація державної інформаційної політики відкриває можливості переходу до нової якості управління за рахунок забезпечення всіх суб'єктів системи управління своєчасною, повною і достовірною інформацією, а також інструментами роботи з цією інформацією.

Визначено, що інформаційний менеджмент є інструментом формування та реалізації державної інформаційної політики. Держава, при її формуванні, має різні інтереси та важелі впливу на процеси ухвалення управлінських рішень. Насамперед, як головний формувальник «правил гри» в інформаційному середовищі, вона встановлює політику інформаційної взаємодії та обміну інформацією між органами публічної влади, а також між ними і громадянами. Мета і характер діяльності органів публічної влади визначають шляхи запровадження інформаційного менеджменту в цю діяльність, а також вид інформаційного продукту, на основі якого ухвалюється оптимальне управлінське рішення.

У висновку зазначається, що використання інформаційного менеджменту як інструменту при формуванні та реалізації державної інформаційної політики дозволить вирішити багато питань теорії та практики державного управління, інтегруючи організаційний підхід, який розглядає інформаційні технології та їхній вплив на організаційні аспекти, і системний підхід, який розглядає обробку інформації на основі цілісного, системно орієнтованого та всеосяжного процесу.

Ключові слова: інформаційне суспільство, державна інформаційна політика, інструменти та механізми державної інформаційної політики, електронне урядування, інформаційний менеджмент.


Повний текст:

141-149 PDF

Посилання


Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ. 2000. 368 с.

Богуш В. М., Юдін О. К. Інформаційна безпека держави К.: МК-Прес, 2005. 432 с.

Інформаційна складова державної політики та управління: монографія. Нац. Акад. держ. Упр. При Президентові України. Київ. К.І.С. 2015. 320 с.

Григор. О. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект). Автореф. Дис. На здоб. Наук. Ступ. Канд. Держ. Упр. За спец.25.00.01 – теорія та історія державного управління. Львів, 2003. 32 с.

Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика: Монографія. К. 2000. 368 с.

Лопушинський І. П. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 2 С. 194-198.

Дурман О. Л., Клюцевський В. І Диджиталізація як процес цифрової трансформації суспільства Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 28. 2019. Р. 169-175

Семенченко А. Механізми державного управління у сфері електронного урядування. Студії з архівної справи та документознавства. 2012. Т. 20. С. 109-113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2012_20_17

Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". 2010. 312 с., 2010. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399

Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. К. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. 572 с.

Закон України про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Україна: інформація і свобода слова: Зб. законод. актів, нормат. док. та ст. фахівців. Упоряд. А .М. Задворний. К. Молодь,1997. С. 92-110.

Про інформацію: Закон України. Відом. Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Марущак А. І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навч. посіб. К. КНТ, 2007. 82 с.

Токар О. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту. Політичний менеджмент. №5. 2009. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/71089/14-Tokar.pdf?sequence=1

Войтович Р. Основні критерії формування та реалізації інформаційної політики в умовах євроатлантичного вибору України. Вісник УАДУ при Президентові України. 2005. Вип. 1. С. 3-15.

Формування інформаційної політики Ради Європи. URL: http://otherreferats.allbest.ru/political/00216866_0.html

Гнатюк С. Л. Медіа-простір України в умовах глобалізації. Стратегічна панорама. 2007. № 1. С. 184-190.

Арістова. І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2002. 40 с.

Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах. Монографія. К. Центр вільної преси. 2014. 284 с.

Інформаційна політика держави: стан і стратегія розвитку. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1341

Нестеряк Ю. Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними ресурсами України. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01(16)/14.pdf

Роль державної інформаційної політики у формуванні інформаційного суспільства. URL: http://mego.info/матеріал/роль-державної-інформаційної-політики-у-формуванні-інформаційного-суспільства

Арістова І. В. Державна інформаційна політика. URL: http://mego.info/матеріал/роль-державної-інформаційної-політики-у-формуванні-інформаційного-суспільства?page=2

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.17


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.