ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Олена Леонідівна Дурман, Євген Володимирович Цилюрник

Анотація


Стаття присвячена розкриттю сутності етично-моральної культури державних управлінців та посадових осіб місцевого самоврядування як соціально-професійної групи та визначення нормативно-правових аспектів (факторів, засобів і шляхів) формування цієї культури в управлінських процесах. Виявлено, що проблема етики та моралі в державному управлiннi для України не є новою, але досі актуальна. Обумовлено це тим, що за попередньою системою, до часів незалежності, влада вважала державного службовця «гвинтиком у великому механiзмi», чим звільняла його від дотримання певних етичних норм. Тому на часі слід робити акцент на нормативно-правовому врегулюванні етичних аспектів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Адже сприйняття державного службовця як корупціонера, культивування думки щодо можливої суспільної та особистої шкоди від їх службової діяльності вже досить довго циркулюють серед громадян та в експертному середовищі. Досліджено, що основні правила етичної поведінки поєднують в собі як загальнолюдські, так і специфічні риси та визначають морально-етичний портрет сучасного успішного управлінця. Так, публічна служба вимагає взаємної чесності та справедливості; доброзичливості, чутливості та чуйності. Скромність і щирість дозволяють виявляти толерантність, терпеливість щодо інших; критичне ставлення до власних заслуг дає можливість виявляти недоліки, а ввічливість та коректність допомагає у спілкуванні з громадянами. В статті описані основні риси етики професійного державного службовця, до яких відносяться: професійна честь, гідність, справедливість, такт, професійний обов’язок. Виявлено, що державно-управлінська етика є видом управлінської етики, в якому на основі вивчення професійної моралі державних управлінців обґрунтовуються ціннісні орієнтації, норми, моральні аспекти поведінки, взаємовідносин між людьми у процесі державноуправлінської діяльності, надаються практичні рекомендації, які зорієнтовані на цю діяльність. Узагальнено перелік нормативно-правових актів вітчизняної нормативно-правової бази щодо етичних норм поведінки. Зауважено, що прийняття етичного кодексу є проявом моральної свободи осіб, які служать народові України. А сам факт створення етичного кодексу, його широке обговорення на всіх ланках пблічного управління, урочисте прийняття послуговуватиме підвищенню рівня управлінської моралі й формуванню управлінської етики.

Ключові слова: етика, правила етичної поведінки, державна служба, державні службовці, органи місцевого самоврядування, посадові особи, нормативно-правова база, етичний кодекс.


Повний текст:

150-159 PDF

Посилання


Василевська Т. Е. Етичні аспекти реформування системи державної служби. Демократичне врядування. 2011. Випуск 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_18

Рудакевич М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика форму-вання в умовах демократизації державного управління: Моногр. Тернопіль: Астон. 2007. 398 с.

Товмач А. С. Питання етики державних службовців. Форум права. 2015. № 2. С. 159–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Лопушинський І. П. Роль етичних кодексів державних службовців у вирішенні сучасних управлінських завдань. Координати управління: збірник наукових праць Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип.2. Івано-Франківськ «Місто НВ», 2012. С.6-28.

Романенко Є. О. Нові стандарти етики державних службовців. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 71-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_1_8

Янюк Н. Актуальні питання у регулюванні питань професійної етики. Вісник Львівського університету. Серія юридична: зб. наук. праць. 2013. Вип. 57. 384 с. С. 203–209.

Ребкало В., Шахов В. Культура владних відносин. Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. Одес. регіон.ін-ту держ. упр. 2006. Вип 3 (27). С.25-35.

Конституція України: Оснвний Закон Україи від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року № 93-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text

Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text

Європейська хартія місцевого самоврядування: м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Про правила етичної поведінки: Закон України від 17 травня 2012 року № 4722-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4722-17#Text [втратив чинність]

Про запобігання корупції: Закон країни від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text

Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10#Text

Сторінка антикорупціонера: погляд із середини на деякі актуальні питання. Правила етичної поведінки. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/august/issue-8/article-38621.html

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.18


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.