ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Олександр Сергійович Артем'єв

Анотація


У статті проведено теоретичний аналіз сутності державного регулювання господарських відносин у діяльності морських портів. Встановлено, що нормативне регулювання господарських відносин у діяльності морських портів забезпечується значною кількістю нормативно-право­вих актів, серед яких центральне місце посідає Закон України «Про морські порти України», який закріплює систему управління морськими портами, регулює правовий режим майна у сфері портової галузі, визначає основні форми державно-приватного партнерства у пор­товій галузі. Визначено групи суб’єктів гос­подарських відносин у морських портах, що включають в себе органи державної влади та місцевого самоврядування, що здійсню­ють господарські повноваження у морському порту; суб’єкти портового господарства, які є суб’єктами господарю­вання, що провадять свою діяльність у морському порту; суб’єкти портової влади, що наділені господарськими повноваженнями, забезпечують експлуатацію морських портів та здійснюють управління морськими портами, та їх посадові особи; суб’єкти господарювання як споживачі портових послуг/робіт. Доведено, що державне регулювання господарських відносин у морських портах має відбуватися шляхом реалізації специфічних принципів, а саме: рівності прав усіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту; збереження у державній власності стратегічних об’єктів портової інфраструктури морського порту; забезпечення економічної конкуренції у морському порту. З метою підвищення ефективності господарської діяльності і рентабельність портів, а також оперативного реагування на зміни попиту запропоновано: визначити вимоги до нормативно-правового забезпечення  та узагальнити питання, які необхідно враховувати при розробці стратегії реформування портів; створити систему державного регулювання господарської діяльності морських портів; сформулювати інституційну стратегію створення організаційно-господарської структури морських портів та можливостей для виконання відповідних регуляторних функцій; провести вибір відповідних регуляторних методів та інструментів у рамках спектру варіантів реформ і умов конкуренції в господарських відносинах у діяльності морських портів; розробити рекомендації для модернізації  системи державного регулювання господарських відносин у діяльності морських портів.

Ключові слова: державне регулювання, господарські відносини, морські порти.


Повний текст:

117-123 PDF

Посилання


Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UNCTAD/RMT/2014, United Nations publication, 2014. 136 p.

Нікулін С. Г., Рощіна Н. В. Світові тенденції розвитку морських портів. Экономика: реалии времени, 2015. №. 4 (20). URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/148-154.pdf.

Філіппова В. Д., Шепетовський О. С. Базові моделі державного управління розвитком морських портів. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2019. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/23.pdf.

Класифікатор видів економічної діяльності : Офіційна інтернет сторінка юридичної компанії Євро-вектор. URL: http://evrovektor.com/kved/2010/

Про морські порти України : Закон України від 17.05.2012 р. № 4709-VI Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 7. ст. 65. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602- 14.

Драпайло Ю. 3. Господарські правовідносини у морських портах : монографія. Одеса : Юридична література, 2014. 192 с.

Господарський Кодекс України від 16 січ. 2003 р. №436-IV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua.

Адміністрація морських портів України : Офіційний інтернет-ресурс ДП «Адміністрація морських портів України». URL: http://uspa.gov.ua.

Мандра В. В. Модернізація процесів управління морським торговельним портом: методологія, моделі та методи / за ред. Жерліцина Д. М. Полтава : ПУЕТ, 2018. 267 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.