ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Оксана Михайлівна Бериславська

Анотація


У статті досліджено історичні передумови становлення теорії управління персоналом, а також проаналізовано різноманітні моделі управління персоналом, з метою вироблення найбільш прийнятних методів керування персоналом, орієнтованих на рішення поточних задач і стратегічних напрямків розвитку органів державної влади.

Метою статті є вивчення історичних передумов становлення теорії управління персоналом, що надасть реальну можливість прослідкувати етапи розвитку управління персоналом від античних часів і по теперішній час та допоможе систематизувати історичні кроки, які були здійснення на шляху створення сучасних теорій та моделей управління персоналом в органах державної влади.

Узагальнені результати проведеного дослідження свідчать про те, що:

- еволюцію поглядів на управління персоналом можливо розглядати у чотирьох основних та одному додатковому періоді, що співвідносяться із формуванням і розвитком науки менеджменту;

- в межах розглядуваних нами періодів відбулася глибока трансформація концепцій управління персоналом від рівня відділу кадрів до управління персоналом і далі - управління людськими ресурсами. Таким чином послідовна зміна концепцій управління в трудовій сфері обумовила еволюцію типів управління персоналом: від пасивного – до реактивного, а потім – до стратегічного системного управління людськими ресурсами;

- з основними теоретичними концепціями управління персоналом нерозривно пов’язані моделі управління персоналом, зокрема такі різновиди як американська, японська та західноєвропейська моделі, що свідчить про масштабний закордонний досвід управління людськими ресурсами, який безперечно вартий широкого практичного застосування відповідно до реальних соціально-економічних умов в Україні з тим застереженням, що в Україні склалися певні традиції, власний позитивний досвід управління персоналом, який не можна ігнорувати, а відтак ­ найприйнятнішим у сфері управління персоналом в органах державної влади є поєднання українського та закордонного досвіду.

Ключові слова: управління персоналом, принципи управління, теорії управління персоналом, моделі управління персоналом, закордонний досвід.


Повний текст:

124-133 PDF

Посилання


Beer M. Managing Human Assets / M. Beer, B. Spector, P. R. Lawrence, D.Q. Mills, R.E. Walton. N.Y: The Free Press, 1984. 209 p.

Drucker P.F. Management : Tasks, Responsibilities, Practices. N.Y. Harper and Raw, 1973. 398 p.

Fombrun C.J. Strategic Human Resource Management / C.J. Fombrun, N.M. Tichy, M.A. Devanna. N.Y. : Wiley & Sons Ltd, 1984.

Maslow A. Theory of Human Motivation. Psychological Review. 1943. № 50. Р. 370–396.

Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civization. Boston: Graduate School Administration, Harvard University, 1946. 318 p.

McGregor D. The Human Side of Enterprise. N.Y.: McGraw-Hill, 1960. 256 р.

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Москва: ИНФРА-М, 2002. 328 с.

Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О. В. Сардак. Київ : Професіонал, 2004. 304 с

Барышников Ю. Эволюция управленческой мысли. Москва, 2000. 256 с.

Бутенко І. Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом. Вісник економічної науки. №2. 2013. С. 20-25

Віноградська О.М., Віноградська Н.С., Шевченко В.С., Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 “Економіка і підприємництво” Харків: ХНАМГ, 2008.160 с.

Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов ОМ. та ін. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Київ. Професіонал. 576 с.

Гант Г.Л. Организация труда. Размышления американских инженеров об экономических последствиях Мировой войны. Москва: Изд-во В.С.Н.Х., 1923. 66 с.

Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. М. Данюк, B.М. Петюх, С. О. Цимбалюк ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. Київ: Вид-во КНЕУ, 2004. 398 с.

Дунаевский Ф.Р. Комплексность в организации. Труды Всеукраинского института труда. Харьков, 1928. Вып. 2. С. 3-92.

Емерсон Г. Двенадцать принципов производительности. Москва: Экономика, 1992. 224 с.

Климчук А.О. Еволюція наукових концепцій учених щодо дослідження сутності управління персоналом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6, частина 1. 2016. С. 162-165

Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Д. Лэмпел.СПб : Питер, 2001. 336 с.

Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури. 2007. 248 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / под ред. Б.З. Мильнера. Москва :Фонд экономич. книги «Начала», 1997. 180 с.

Осіпова А.Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Хмельницький, 2015. 246 с.

Оучи У. Методы организации производства : японский и американский подходы. сокр. пер. с англ. Москва: Экономика, 1984 184 с.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : підручник. Київ: Вид-во КНЕУ, 2000. 528 с.

Стещенко Н.О. Еволюція теорій управління і мотивації персоналу як загальносвітовий процес. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 22. С. 241-244

Сухоруков А.М., Ляшок Н.Ю. Аналіз відомих моделей управління персоналом підприємства Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону 2010. С.95-98

Тейлор Ф. Научная организация труда. Москва: НКПС Транспечать, 1925. 276 с.

Тейлор Ф. Принципы научного управления. Москва: Контроллинг, 1991. 104 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление. / науч. ред. Е.А. Кочергина. Москва: Контроллинг, 1992. 112 с.

Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.15


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.