МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИКІВ

Тетяна Миколаївна Чебан, Катерина Едуардівна Чебан

Анотація


          У статті розглянуті питання розробки галузевої моделі облікової політики страхових компаній. В результаті проведеного дослідження надана оцінка нормативно-правової бази регулювання облікової політики страховиків і методології обліку діяльності страхових компаній. Автором запропонована логічна  поетапна послідовність процесу розробки облікової політики, яка на відміну від існуючих підходів містить не тільки етап розробки, а й передбачає обов’язкову верифікацію змісту облікової політики та оцінку її ефективності. Надані рекомендації щодо використання інструментів стратегічного РЕSТ-аналізу та його модифікації - STEEPLE-аналізу,  для ідентифікації факторів зовнішнього макросередовища, як фактору впливу на зміст облікової політики. В процесі дослідження встановлені особливості складу та економічних інтересів користувачів фінансової звітності страховиків, які полягають у використанні державними регуляторами страхового ринку – Нацкомфінпослуг та НБУ їх звітних показників як інформаційної бази пруденційного регулювання. Чітке визначення особливостей страхової діяльності та врахування вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 «Облікові  політики,  зміни  в  облікових оцінках  та  помилки» дозволило встановити склад об’єктів облікової політики та запропонувати їх поділ на основні й спеціальні, які відображають галузеву специфіку страхового бізнесу. До складу останніх віднесені наступні: страхові резерви (технічні, математичні, вільні), операції перестрахування, а також доходи і витрати від страхової діяльності. Запропонований алгоритм побудови моделі облікової політики страховиків дозволяє визначити її відповідність зовнішнім чинникам та оцінити ефективність на основі ідентифікації впливу на фінансовий стан страхових компаній. Практична реалізація пропозицій щодо побудови моделі облікової політики страховиків забезпечить внутрішню легітимність порядку групування, обліку та відображення в звітності доходів, витрат, операцій перестрахування та страхових резервів як специфічних об’єктів обліку страхової діяльності, та сприятиме формуванню достовірної та якісної звітної інформації страховиків для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Ключові слова: облікова політика, об’єкти обліку, модель, страхові компанії.


Повний текст:

230-237 PDF

Посилання


Бондаренко О.В.Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика і організація. автореф. дис. канд.. екон. наук. - Київ: КНЕУ. 2009. – 23с.

Бєлгородцева М.О. Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика/ автореф. дис. канд.. екон. наук. – Київ: КНЕУ. 2011. – 21с.

Крутова А.С. Облікова політика як інструмент інформаційного забезпечення в страхових компаніях / А. С. Крутова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 214-218.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Кубів В.Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства/ Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2015. - Том 14. Вип. 2 (30).- С. 171-184.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. –с. 373.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.28


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.