ЩОДО СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК»

Ольга Анатоліївна Ніколайчук

Анотація


Метою статті є обґрунтування сутності стратегічного розвитку економічних систем.

На основі аналізу літературних джерел вивчено сутність поняття "розвиток". Розглянуто теоретичні підходи різних авторів до трактування поняття "розвиток", що дало змогу обґрунтувати авторський підхід до тлумачення цього поняття та виокремити основні властивості розвитку.  Виділено  наступні підходи до тлумачення розвитку: філософський підхід; біологічний підхід; як перехід кількісних змін у якісні; як особливий тип руху; як закономірний процес; як перехід до вищого,  більш прогресивного стану; як зростання; як потенціал для розвитку; як процес реорганізації та трансформації системи; комплексний підхід. Виявлено їх спільні риси та розбіжності. Аналіз синонімів категорії «розвиток» показав, що вони всі вони відображають окремі специфічні характеристики розвитку та не можуть ототожнюватись з розвитком.

На основі аналізу літературних джерел вивчено сутність поняття "стратегія" - це план дій, спрямований на формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної системи (підприємства, регіону, галузі, країни тощо), які здійснюються в умовах невизначеності навколишнього середовища на основі ефективного використання  потенціалу економічної системи. Порівняльний аналіз наукових підходів, узагальнення  властивостей поняття «стратегія» дав змогу запропонувати авторське тлумачення досліджуваної дефініції. Встановлено взаємозв’язок категорій «розвиток» та «стратегія». Запропоновано авторське визначення поняття «стратегічний розвиток» -процес кількісних та якісних змін, який спрямований на формування та розвиток довгострокових конкурентних переваг економічної системи (підприємства, регіону, галузі, країни тощо), характеризується цілеспрямованими, незворотними, закономірними, структурно- функціональними зрушеннями у цій системі, що призводить до більш вищого рівня системи, її реорганізації та оновлення. Виокремлено принципові відмінності у трактуванні термінів  «розвиток» та «стратегічний розвиток» через побудову кладограми розвитку економічної системи.

Ключові слова: розвиток, стратегія, стратегічний розвиток, економічна система

Повний текст:

210-219 PDF

Посилання


Філософський енциклопедичний словник. Під ред. В.І. Шинкарука. Київ, 1992. 751 с.

Ожегов М. И., Шведова Н. Ю Толковый словарь русского языка. Русская академия наук. Москва : Азбуковник, 1998. 944 с.

Aкaдемiчний тлyмaчний cлoвник yкpaïнcькoï мoви. URL: http://sum.in.ua/

Білодід І., Винник В. Словник української мови. Т. 8. Київ : Наук. думка, 1977. 927 с.

Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / укл. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. К.: Аконіт, 2001. 911c.

Словник української мови в 11 томах. Том 8. 1977.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. В 2 т. Т. 1. У полоні Платонових чар / К. Поппер ; переклад з англ. О. Коваленко. Київ : Основи, 1994. 444 с.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПБ.: Наука, 1997. 800 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. Т. 2. Всемирно-историчeские перспективы / Освальд Шпенглер ; пер.с нем. С. Э. Борбич ; научная ред. О. Н. Шпарага. Минск : Попурри, 1999. 720 с.

Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. В 2 т. Т. 2. Скорочена версія томів VII– X Д. Ч. Сомервелла / А. Дж. Тойнбі ; пер.з англ. В. Митрофанова, П. Таращук. Київ : Основи, 1995. 406 с.

Пезенти А. Oчерки политической экономии капитализми: в 2 т. / А.Пезенти. М.: Прогресс, 1976. Т. 1. 572 с.

Маркс К. Сочинения. М.: Политиздат, 1974. Т.42. 535 с.

Ільїн В. В., Кулагін Ю. І. Людина і світ : навч. Посібник. Київ : Київський нац.торг.-екон.ун–т, 2003. 283 с.

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): монография. К.: Світ знань, 2002. 528 c.

Прийма Л.Р., Кулиняк І.Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. с. 236-241

Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2005. 654 с.

Дяків Р. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. 704 с.

Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление : учебник [для вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организаций»]. 2-е изд., стереотип. Москва : ОМЕГА-Л, 2006. 464 с.

Маслечинков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: Дека, 1998. 432 с.

Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навч. посібник для студ. екон. спец. Харків : Консул, 2004. 208 с.

Табачникова М.Б. Теоретические концепции эволюционных изменений социально-экономических систем. Проблемы региональной экономики: Вестник ЦИРЭ под ред. Ю.А. Корчагина. Вып. 6. Воронеж: ЦИРЭ, 2005. 124 с.

Саликов Ю.А. Системно-функциональные факторы развития современного менеджмента и его инструментария. Воронеж: Научная книга, 2008. 324 с.

Шимановська-Діанич Л. М., Власенко В.А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України: теорія і практика : монографія Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 341с.

Капліна А. С. Поняття "розвиток" у категоріальному апараті теорії розвитку. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2012. № 24 (ІI). С. 57-63.

Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Л., 2001. 19 с.

Павлуцкий А. Люди и организация: технология усовершенствования компаний. Управление персоналом. 2000. № 3. С. 70-73.

Тодаро М.П. Экономическое развитие; пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997. 671 с. 135

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монография. Х.: ІНЖЕК, 2006. 496 с.

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Про суть понять «економічний розвиток» та «економічне зростання». URL: http:www.e2000.kyiv.org/ biblioteka.

Акофф Р.Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования. Системные исследования: ежегодник. М., 1969. С. 143-164.

Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки: монографія. Миколаїв, 2010. 416 с.

Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред.: А.М. Прохоров и др. М.: Советская энциклопедия, 1969. Т. 20: Плата –Проб: справ. изд., 1975. 608 с.

Гаврилишин Б. Д. Економічна енциклопедія. У 3 т. Київ : Академія, 2002

Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрина. М.: Институт новой экономики, 2004. 881 c.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.26


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.