Вісник ХНТУ

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р.

Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України на наступні п'ять років.

Галузі науки: технічні

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету», «Visnyk of Kherson National Technical University» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Фундаментальні науки

2. Інженерні науки

3. Технологія легкої та харчової промисловості

4. Інформаційні технології

5. Математичне моделювання фізичних і технологічних процесів і технічних систем

6. Прикладна геометрія та комп'ютерні технології

7. Електроніка і електротехніка

8. Економічні науки

9. Проблеми вищої школи

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: РИНЦ (eLibrary),Google Scholar, National Library of Ukraine (Vernadsky)

Редакційна рада

Головний редактор

Бардачов Ю.М.

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України,

ректор Херсонського національноготехнічного університету

 

Заступники головного редактора

Розов Ю.Г.

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Савіна Г.Г.

д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Відповідальний секретар

Дяченко Л.М.             

начальник навчально-наукового відділу

  

Редакційна колегія

 

Баганов Є.О.

Букетов А.В.

Валько М.І.

Дімітрова В.Я. (Болгарія)

Дмитрієв Д.О.

Коваленко В.Ф.

Коваленко М.А.

Коган О.Г. (Білорусь)

Кузьміна Т.О.

Кулігін М.Л.

Литвиненко В. І.

Миколайчук Н.С.

Міщенко Г.В.

Новіков О.О.

Партицький С. (Польща)

Рудакова Г.В.

Сарапіна О.А.

Сарібєкова  Д.Г.

Сарібєкова  Ю.Г.

Семенченко Ф.Г.

Сошко О.І.

Тіхосова Г.А.

Тулученко Г.Я.

Фомішина В.М.

Хомченко А. Н.

Чепелюк О.В.

Чурсіна Л.А.

Шарко М.В.

 

к.т.н., доцент

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.н., доцент

д.т.н., професор

д.ф.-м.н., професор

д.е.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.е.н., професор

д.т.н., професор

д.х.н., професор

д.с.н., професор

д.т.н., професор

д.е.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.політ.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.е.н., професор

д.ф.-м.н., професор

д.т.н., професор

д.т.н., професор

д.е.н., професор