ГЛОБАЛЬНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ТОЧКОВИМ ПОЛІНОМОМ ГЕОМЕТРИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІЗ ТРЬОХ ТОЧОК, СЕРЕД ЯКИХ Є ДВОКРАТНА

Віктор Михайлович Верещага, Микола Олексійович Рубцов, Олександр Михайлович Павленко

Анотація


У статті показано послідовність виконання параметризації, уздовж координатної осі, вихідної дискретно поданої лінії (ДПЛ) та надано у загальному вигляді інтерполяційний точковий поліном. Розглядається можливий варіант виконання інтерполяції дискретно поданої кривої (ДПК), яку утворюють три точки, які перетворилися у трикратну точку та надаються значення параметрів щодо цього варіанту. Вказується на те, що з появою на ДПЛ кратних точок у складових елементах параметричного точкового полінома виникають невизначеності. Доведено, що усі ці невизначеності розкриваються, границями яких, у вузлових точках є нуль або одиниця. Вказується на те, що з появою на ДПЛ кратних точок у складових елементах параметричного полінома Лагранжа виникають невизначеності. Доведено, що усі ці невизначеності розкриваються, границями яких, у вузлових точках є нуль або одиниця. Показано, що невизначеності, які виникають з появою кратних точок на ДПЛ, не є перешкодою для глобальної інтерполяції із застосуванням параметричного точкового полінома. Тобто, для будь-якої композиції з трьох точок, побудова та структура запису параметричного точкового полінома лишається без змін. При цьому, ніяких обмежень на створення композиції з трьох точок не існує. Доведено, що усі ці невизначеності розкриваються, границями яких, у вузлових точках є нуль або одиниця. Показано, що невизначеності, які виникають з появою кратних точок на ДПЛ, не є перешкодою для глобальної інтерполяції із застосуванням параметричного полінома за формою Лагранжа. Цей факт доведено у даній статті. Надано композиційну числову матрицю, у відповідності до якої відбувається обумовлена інтерполяція. Елементами цієї композиційної матриці є значення характеристичних функцій інтерполянта у вузлових точках. Показано, що елементи композиційної матриці інтерполяції не змінюються за наявності будь-якої геометричної композиції з трьох точок. Може змінюватись лише статус цих елементів. В одному випадку їх значення є точними, а у іншому – вони можуть бути границею, до якої прямує значення характеристичної функції інтерполяційного точкового параметричного полінома.

Ключові слова


кратні точки; геометрична композиція; композиційна матриця; розкриття невизначеностей; точковий поліном

Повний текст:

PDF

Посилання


Адоньєв Є. О. Композиційний метод геометричного моделювання багатофакторних систем: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. К.: КНУБА, 2018. 44 с.

Балюба И. Г. Конструктивная геометрия многообразий на основе точечного исчисления: автореф. дис. … д-ра техн. наук. К.: КГТУСА, 1995. 36 с.

Балюба И. Г., Найдыш В. М. Точечное исчисление / Под ред. В. М. Верещаги. Мелитополь: Изд-во МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. 234 с.

Верещага В. М., Найдиш А. В., Адоньєв Є. О., Лисенко К. Ю. Основи композиційного геометричного моделювання. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Верещага В. М., Найдиш А. В., Адоньєв Є. О. Метод композиційного геометричного моделювання: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 310 с.

Верещага В. М., Павленко О. М., Найдиш А. В. Моделювання горизонтального земельного майданчика у точковому численні: монографія. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. 187 с.

Верещага В. М. Композиційне геометричне моделювання: моногафія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 108 с.

Павленко О. М. Геометричне моделювання вертикального планування горизонтальної земельної ділянки засобами точкового БН-числення: автореф. дис. … канд. техн. наук, Мелітополь: ТДАТУ, 2017. 25с.

Рубцов М. О., Кравець В. І., Назарова О. П. Вища математика: у 2-х ч. Ч. 1. Мелітополь: видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 242 с.

Верещага В. М., Найдиш А. В., Рубцов М. О., Павленко О. М. Глобальна інтерполяція композиції з трьох точок параметричними поліномами за формою Лагранжа, що мають кратні точки. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2020. Вип. 97. С. 29–35.

Adoniev, Ye. O. (2018). Kompozytsiinyi metod heometrychnoho modeliuvannia bahatofaktornykh system: avtoref. ... d-ra tekhn. nauk. K.: KNUBA.

Balyuba, I. G. (1995). Konstruktivnaya geometriya mnogoobraziy na osnove tochechnogo ischisleniya: avtoref. dis. … d-ra tehn. nauk. K.: KGTUSA.

Balyuba, I. G., & Naydyish, V. M. (2015). Tochechnoe ischislenie / Pod red. V. M. Vereschagi. Melitopol: Izd-vo MGPU im. B. Hmelnitskogo.

Vereshchaha, V. M., Naidysh, A. V., Adoniev Ye. O., & Lysenko K. Yu. (2019). Osnovy kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V.

Vereshchaha, V. M., Naidysh, A. V., & Adoniev, Ye. O. (2019). Metod kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia: monohrafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V.

Vereshchaha, V. M., Pavlenko, O. M., & Naidysh, A. V. (2019). Modeliuvannia horyzontalnoho zemelnoho maidanchyka u tochkovomu chyslenni: monohrafiia. Melitopol: MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho.

Vereshchaha, V. M. (2017). Kompozytsiine heometrychne modeliuvannia: monohafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V.

Pavlenko, O. M. (2017). Heometrychne modeliuvannia vertykalnoho planuvannia horyzontalnoi zemelnoi dilianky zasobamy tochkovoho BN-chyslennia: avtoref. dys…kand.. tekhn. nauk. Melitopol: TDATU.

Rubtsov, M. O., Kravets, V. I., & Nazarova, O. P. (2015). Vyshcha matematyka: u 2-kh ch. Ch. 1. Melitopol: vydavnytstvo MDPU im. B. Khmelnytskoho.

Vereshchaha, V. M., Naidysh, A. V., Rubtsov, M. O., & Pavlenko, O. M. (2020). Hlobalna interpoliatsiia kompozytsii z trokh tochok parametrychnymy polinomamy za formoiu Lahranzha, shcho maiut kratni tochky. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 97, 29–35
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License