ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Віталіївна Мєшкова-Кравченко, Алла Василівна Тарасюк

Анотація


Значимість оцінки економічної безпеки підприємства зростає в умовах непередбачуваності та динамічності змін у бізнес-середовищі. Саме забезпечення відповідного рівня економічної безпеки дозволяє підприємству якнайповніше реалізувати потенціал підприємства, забезпечити ефективну діяльність підприємства та створити умови подальшого розвитку. Дослідивши наведені у науковій літературі підходи до оцінки економічної безпеки підприємства, слід зазначити, що для застосування пропонуються методи індикаторного, ресурсно-функціонального, програмно-цільового, підходу на основі теорії економічних ризиків. Кожен з них має свої особливості і може бути доцільним в конкретній ситуації, з урахуванням мети оцінки, наявної інформації та відповідної компетентності дослідників.

Ураховуючи, один із підходів до визначення економічної безпеки підприємства як захищеності його потенціалу від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників та можливості розвитку, пропонується використовувати для оцінки економічної безпеки підприємства саме ресурсно-функціональний підхід з елементами індикаторного підходу та відображенням результатів графічно. Пропонується оцінювати економічну безпеку підприємства за такими складовими: виробництво і реалізація, кадрова безпека, техніко-технологічна безпека, фінансова безпека. При цьому показники оцінки за даними складовими підібрані так, щоб вихідну інформацію можна було  отримати з відкритої інформації, а саме щорічної фінансової звітності підприємств. Оцінку економічної безпеки молокопереробного підприємства за запропонованими показниками було здійснено в динаміці, при цьому оцінка фінансової безпеки здійснюється з елементами індикаторного підходу. Для врахування конкурентної ситуації на ринку пропонується оцінювати економічну безпеку підприємства за адаптованим методом «Квадрат потенціалу».

Відзначено, що для посилення економічної безпеки підприємствам бажано здійснювати політику транспарентності.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, оцінка, методи оцінки, ресурсно-функціональний підхід, кадрова безпека, техніко-технологічна безпека, фінансова безпека, квадрат економічної безпеки.


Повний текст:

PDF 204-212

Посилання


Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник. Кіровоград : КНТУ, 2014. 226 с.

Гичева Н. Ю. Діагностика економічної безпеки підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. 2004. Вип. 247. Т. IV. С. 634-636.

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.

Економічна безпека підприємства : підручник / В. Л. Ортинський та ін. Київ : Алерта, 2011. 704 с.

Мєшкова-Кравченко Н. В., Тарасюк А. В. Потенціал підприємства як основа забезпечення економічної безпеки. Вісник ХНТУ. 2020. №1(72). Ч. 2. С. 112-117.

Шандова Н. В. Сценарний підхід до визначення напрямів розвитку підприємства. Вісник ЖДТУ. 2017. №1(79). С. 165-169.

Олійник Н., Житченко І., Макаренко С. Діагностика банкрутства як засіб антикризового управління підприємством в умовах неоіндустріального суспільства. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 27 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. С. 549-552.

Кіпчарська Я. М. Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові її забезпечення. Наукові записки Української академії друкарства. 2013. №2(43). С. 63-72.

Хобта В. М. Панкова М. В. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Інтелект . 2018. №6. С. 100-105.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA). URL: https://smida.gov.ua/about (дата звернення: 20.01.2021).

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 316 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.26


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.