МЕХАНІЗМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Олександрівна Джерелюк

Анотація


У статті теоретично обґрунтовано механізм виявлення та запобігання порушенням антикризової стійкості підприємства, який ґрунтується на поєднанні сучасних принципів, функцій, критеріїв, неoбхіднoго ресурснoго забезпечення, включає відповідний методичний інструментарій у двох напрямах: 1) виявлення – через наукову процедуру визначення та порівняння цільових і прогнозних комплексних показників антикризової стійкості підприємства; 2) запобігання – через наукову процедуру обґрунтування комплексу організаційно-економічних заходів щодо блокування впливу чинників порушення  антикризової стійкості підприємства; що дозволяє більш адекватно застосовувати найдієвіші елементи механізму для досягнення мети системи забезпечення антикризової стійкості підприємства. Наведено структурно-логічну схему механізму виявлення та запобігання порушенням антикризової стійкості підприємства. Досліджено чинники (причини), які можуть викликати порушення антикризової стійкості підприємства. Зазначено, що запропонована класифікація чинників забезпечення антикризової стійкості підприємства дозволяє розробити  систему показників антикризової стійкості та методи її оцінювання, спрямувати їх на нейтралізацію проблем  підприємства, що виникають під дією сукупності екзогенних та ендогенних чинників виникнення кризи в умовах конкурентного середовища. Визначено суб’єкти та об’єкти управління, мета, принципи, сукупність методів та основні функції механізму. Наведено основні наукові процедури методичного інструментарію в напрямку «виявлення» та напряму «запобігання» порушенням антикризової стійкості підприємства. Підкреслено необхідність використовувати механізми зворотного зв’язку й своєчасно здійснювати пошук управлінських рішень виниклої проблеми та перенастроювати елементи і процеси для їх швидкого вирішення. Результуючим показником розробленого механізму є реалізація стратегії забезпечення антикризової стійкості підприємства.

Ключові слова: антикризова стійкість підприємства, механізм виявлення та запобігання порушенням, перелік чинників, структурно-логічна схема, система забезпечення антикризової стійкості.

Повний текст:

PDF 242-249

Посилання


Dzhereliuk Іu. O. Scientific bases of formation of the system of supply the anti-crisis sustainability of the enterprise in conditions of the competitive environment. Foresight management: formation and transformation adaptive business organizations: International collective monograph. Promotion agency «MP Group». 9. Apakidze str. Tbilisi. Georgia. Volume 1. 2017. Р. 197–205.

Краткий экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2001. 1088 с.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. / уклад. Б. Д. Гаврилишин, О. А. Устенко та iн., ред. С. В. Мочерний. Т. 2. К. : Академія, 2001. 848 с.

Кульман А. Экономические механизмы / пер. с франц. Е. П. Островской, общ. ред. Н. И. Хрусталевой. М. : Прогресс, 1993. 188 с.

Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М. : Наука, 1973. 269 с.

Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. К. : Кондор, 2007. 358 с.

Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2003. 370 с.

Словник української мови [Електронний ресурс]. URL: http:// sum.in.ua.

Савіна Г. Г., Щербина А. М. Бочкарьова Е. І. Соціальні аспекти забезпечення ефективності менеджменту організації. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. №5. Т.2. С. 180–182.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.31


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.