ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОЗВИТКУ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ПЛАТЕЖУ В УКРАЇНІ

Юрій Михайлович Бездітко, Оксана Михайлівна Посаднєва

Анотація


 

В результаті стрімкого розвитку ІТ – технологій, розпочався новий етап розвитку ринку фінансових послуг, який характеризується надзвичайно високою динамікою фінансових потоків. В Україні невід’ємною складовою стратегії розвитку банківських та інших кредитно-фінансових установ стала розробка і впровадження високотехнологічних фінансових інструментів та продуктів з метою динамічного розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг і забезпечення управління фінансовими потоками у системах електронного бізнесу, і в першу чергу ринку електронних платіжних засобів.

Висока динаміка розвитку ринку платіжних карток пов’язана з тим, що починаючи із 2000 року популярність електронних платіжних засобів в Україні стрімко зростала завдяки зручності та ефективності їх використання споживачами, і тісного зв’язку із розвитком відповідної інфраструктури.

Однак починаючи із 2015 року, у зв’язку із захопленням Російською федерацією Криму та Донбасу, а також із початком реформування банківської системи України, кількість банків - учасників платіжних систем,зменшилась, в першу чергу завдяки втраті територій, та скороченню кількості банків, відповідно зменшилась і кількість держателів електронних платіжних. Така ж динаміка спостерігалась і по електронних платіжних засобах в обігу.

На розвиток ринку електронних платіжних систем та їх інструментів в Україні впливала низка факторів, зокрема операції з банківськими платіжними картками, є надзвичайно  вигідними для банків, оскільки, з одного боку, розширюють спектр послуг банку, що робить його більш привабливим для клієнтів, а з іншого – є потужним джерелом формування ресурсів як в іноземній, так і в національній валютах, та забезпечує інтенсифікацію діяльності банку, яка в кінцевому порядку приводить до скорочення витрат банку, в першу чергу на заробітну плату співробітників, та оренду.

Важливим фактором, який стримує розвиток електронних платежів в Україні, є високий рівень використання в економіці країни готівки під час здійснення платежів.

Ключові слова: пластикова картка, електронний платіжний засіб, банки – учасники карткових платіжних систем, операції з платіжними картками, показники ринку електронних платіжних засобів


Повний текст:

PDF 234-241

Посилання


Євдокімова М.О. Ринок платіжних карток в Україні, його розвиток. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 15, частина 1. 2017 С. 106-110

Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Закон України від 10.11.1994 № 237/94-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.2021).

Ринок платіжних карток в Україні. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219 (дата звернення: 15.01.2021).

Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів. Вісник Національного банку України. 2010. №10. С. 11-13.

Коць О. О., Гоменюк В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 671 – 678.

Монастирський Г. Л., Чайковський Я. І., Чайковська І. Я., Чайковський Є. Я.Напрями використання платіжних карток як інновації оплати послуг транспортних організацій. Економічний аналіз. Тернопіль: 2018. Том 28. №4. С. 143-154.

Кравчук В., Прем’єрова О. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання. Київ, АДЕФ-Україна, 2012. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2012/cards/IER_ukr.pdf. (дата звернення: 15.01.2021).

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. Закон України від 05.04.2001 № 2346-III. URL: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 15.01.2021).

Чкан І. О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 27. С. 121-124.

Міщенко В., Ніконова М. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні. Вісник НБУ. №1(203) 2013. С. 20-26.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.30


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.