ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лілія Олександрівна Корчевська, Надія Олександрівна Адвокатова

Анотація


У статті проведено дослідження вартісного підходу до визначення фінансової стійкості підприємства на ринку. Вивчено, що недостатня фінансова стійкість призводить до браку коштів для розвитку виробництва, його неплатоспроможності та банкрутства, а надмірна стабільність може бути перешкодою для зростання ефективності фінансових ресурсів.

Вартісний підхід дає змогу підприємству оцінити необхідні фінансові ресурси на заходи, які орієнтовані на зростання вартості компанії. Вони координуються та здійснюються на підставі інформації фінансового характеру, що отримана шляхом розрахунку фінансових показників. Адже вартісний підхід до управління вирішує проблеми оцінки ефективності прийнятих рішень щодо фінансової стійкості, операційної ефективності підприємства та взаємодії між його підрозділами; розподілу фінансових ресурсів між підрозділами та напрямками діяльності; визначення особистого вкладу працівників у розвиток компанії, мотивації їх щодо створення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Визначено, що фінансова стійкість передбачає платоспроможність у довгостроковій перспективі, її оцінка повинна бути спрямована на визначення запасу фінансової стійкості. Це дає уявлення про обсяг продажів, який забезпечує стабільну діяльність підприємства. Тому слід проводити оцінку фінансової стійкості підприємства у динаміці за етапами.

Для визначення достатності фінансових ресурсів щодо забезпечення фінансової стійкості здійснюється розрахунок чистого грошового потоку із подальшим порівнянням його величини із потребами підприємства у використанні грошових засобів. Застосування вартісного підходу у практичній діяльності дозволить підприємствам покращити аналіз якості фінансового стану на підприємстві, оскільки має на меті сприяння фінансовій стійкості підприємства. Окрім вартісного підходу можливо використовувати й інші підходи та фінансову стійкість підприємства.

Вартісний підхід обумовлює оцінку операційної діяльності підприємства та є ефективним для визначення використання фінансових ресурсів та  фінансової безпеки.

Ключові слова: вартісний підхід, фінансова стійкість, фінансова безпека, фінансові ресурси, грошові потоки.


Повний текст:

PDF 198-203

Посилання


Корчевська Л.О. Аналіз методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Економіка Криму, 2011. С.34-42.

Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М., 2009. 105 с.

Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання : монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. Ф. Усача. Київ : УБС НБУ, 2011. 352с.

Ткаченко І. П., Чувачалова І. А., Чувачалов О. А. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_15 (дата звернення: 21.01.2021).

Грапко Н.В. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні фінансами підприємств. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 11-21.

Бардаченко Д.М., Гарафонова О.І. Система управління фінансовою стійкістю підприємства на ринку будівельних матеріалів як запорука формування його конкурентних переваг. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2019. № 4. С.191-195.

Воронін А.В. Системний підхід до управління вартістю підприємства. Економiка i органiзацiя управлiння. № 3 (23). 2016. С. 16-23.

Сарахман О. Підвищення фінансової стійкості підприємств за допомогою інструментів фінансового аналізу. Вісник Тернопільського національного економічного університету: Облік і аудит. № 4. 2020. С. 187-194.

Повод Т.М., Адвокатова Н.О. Сучасні тенденції фінансової глобалізації. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2020. С. 21-29.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.25


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.