СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Ельзара Халіллівна Топалова, Ільміра Меметівна Тохтарова

Анотація


В статті розглядаються питання поточного стану реформи децентралізації та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні. Необхідність реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою не викликає сумнівів. З 2014 року в Україні розпочалася реформа децентралізації, яка є однією з найуспішніших вітчизняних реформ.

Так, на першому кроці відбувалося стимулювання територіальних громад до об’єднання через різні форми міжмуніципального співробітництва. Наступним кроком стало ухвалення Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». За нормами цього Закону декілька територіальних громад об’єднувалися і створювалася одна об’єднана територіальна громада. Завдяки запропонованим змінам у законодавство у громад суттєво збільшувалися управлінські повноваження (сфери освіти, культури, спорту, медицини тощо), а держава забезпечувала не тільки передачу повноважень, але й відповідні фінансові ресурси (медична субвенція, освітня субвенція, інші цільові трансферти).

На початку 2020 року розпочався другий етап реформи, в результаті якого було затверджено оновлений адміністративно-територіальний устрій України базового рівня. Проте залишилося неврегульованим питання функціонування 490 районних державних адміністрацій в усіх адміністративно-територіальних одиницях районного рівня України. Необхідність оновлення законодавства про місцеві державні адміністрації зумовило подання законопроєкту №4298, метою якого є створення правових передумов та основ для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу.

Як висновок дослідження можна зазначити, що зміна територіальної організації влади назріла давно, певні рішення ухвалювалися, проте рівень таких рішень не забезпечував їх повної легітимності відповідно до Конституції України. Тому ухвалення розглянутого законопроєкту дозволить продовжити другий етап реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Ключові слова: децентралізація, реформа територіальної організації влади, міжмуніципальне співробітництво, об’єднані територіальні громади, місцеві державні адміністрації, префекти.

 


Повний текст:

PDF 176-184

Посилання


Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації [Текст] : монографія / В. Я. Малиновський ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Гадяк Жанна Володимирівна, 2010. - 450 с.

Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні //Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – №. 2.

Ворона П. В., Бобрицький Л. В. Вплив адміністративного ресурсу на процеси децентралізації влади в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_17

Негода В.А. Пропозиції щодо удосконалення правових механізмів з реалізації реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації. Публічне управління та регіональний розвиток, №8, 2020, С. 369-395. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/182. DOI https://doi.org/10.34132/pard2020.08.02

Павлюк А.П. Формування об’єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення: аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. К., 2017. 23 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-07/terutor_gromad-86ead.pdf

Лопушинський І.П. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна моно-графія/Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М.Плюща. Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 708 с.

Kryshtanovych, M., Dzanyy, R., Topalova, E., Tokhtarova, I., & Pirozhenko, N. (2020). Challengers to Conceptual Understanding of Sustainable Development Regarding Decentralization of Power and Responsibility in the Conditions of the Postmodern Society. Postmodern Openings, 11(3), 257-268. https://doi.org/10.18662/po/11.3/212 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3105

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Реєстр договорів по співробітництву територіальних громад: офійний сайт Міністерства розвитку громад і територій. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/reyestr/

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Моніторинг децентралізації за вересень 2020 р: сайт decentralization.gov.ua. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/Моніторинг__10.09.2020.pdf

Про затвердження Положення про опорний заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF#Text

Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2018-%D1%80#Text

Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Указ Президента України від 15.10.2020 № 449/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/449/2020

Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2020-%D0%BF#Text

Опубліковано розпорядження про адміністративні центри та території територіальних громад областей: сайт Асоціації міст України. URL: https://www.auc.org.ua/novyna/opublikovano-23-rozporyadzhennya-pro-administratyvni-centry-ta-terytoriyi-terytorialnyh

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року: постанова Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 № 160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0160359-20#Text

Про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 474-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2020-%D1%80#Text

Про утворення та ліквідацію районів: постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text

Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні: пояснювальна записка до проекту Закону від 30.10.2020 №4298: офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1401-19

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України» (2017): проект Закону України: офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку та розвитку територій. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Proekt_ZU_Pro_derg_kontrol.pdf

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.22


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.