АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ У ПРЯДОМОСПРОМОЖНЕ ВОЛОКНО

Ольга Анатоліївна Гич, Марія Йосипівна Расторгуєва, Оксана Василівна Закора

Анотація


У статті проведено моніторинг наукового матеріалу для визначення реального стану питання переробки конопляної сировини у текстильні вироби побутового призначення та можливості інтенсифікації текстильного виробництва за рахунок засвоєння новітніх способів котонізації технічних конопляних волокон.

З’ясовано, що в Україні активно розвивається мережа підприємств, що анонсують випуск і реалізацію текстильної продукції, яка виготовлена з використанням конопель. Проте запропонована продукція власного виробництва представлена в основному нетканими і крученими виробами, а частка текстильних виробів з тканих і трикотажних полотен у порівнянні із конопляною продукцією імпортного походження невелика. Це обумовлено тим, що для її виготовлення потрібно застосовувати складні процеси переробки конопляних волокон у пряжу, для розвитку яких наразі в Україні відсутні відповідні технології. Отже розвиток технологій глибинної переробки технічних конопель у прядильноспроможне волокно є тим актуальним напрямком вітчизняної текстильної промисловості, який може забезпечити стале зростання коноплепереробної галузі на власній сировинній базі.

Наведено порівняльні характеристики найбільш поширених методів котонізації луб’яних волокон. Аналізуючи їх переваги і недоліки та розглядаючи руйнування інкрустуючих речовин у комплексних технічних волокнах конопель як модель процесу очищення від домішок, висунуто припущення, що до них можна застосовувати відомі технології очищення за допомогою ультразвуку у водному середовищі, що підтверджено позитивним досвідом використання ультразвукової кавітації для очищення поверхонь тканин від бруду, розробкою кавітаційних апаратів для екстракції пектинових речовин рослинної сировини та застосуванням ультразвукової обробки для інтенсифікації процесу механічної котонізації пеньковолокна. Дані дослідження дозволили обґрунтувати доцільність використання ультразвукової кавітації у технологіях переробки технічних конопель у прядомоспроможне волокно.

Ключові слова: текстильні матеріали, технічні коноплі, конопляне волокно, котонізація, ультразвукова кавітація.


Повний текст:

PDF 132-140

Посилання


Бойко Г.А. Аналіз сучасного світового та вітчизняного ринку текстильної продукції з конопляного волокна / Г.А. Бойко, Л.А. Чурсіна, Т.О. Кузьміна // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 10 / Редкол.: відп. ред. д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017.– С. 45 – 51.

Ніколайчук Л.Г. Сучасний асортимент товарів із технічних конопель / Л.Г. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2018 (261). – С. 130 – 134.

Ляліна Н. П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення : дис. докт. техн. наук : 05.18.02 / Наталя Петрівна Ляліна – Херсон, 2015. – 335 с.

Вировец В.Г. Селекция ненаркотической посевной конопли : монография / В.Г. Вировец // Сумы : Издательский дом «Эллада», 2015. – 332 с.

Бойко Г.А. Вітчизняний та європейський досвід з переробки безнаркотичних конопель / Г.А. Бойко, Л.А. Чурсіна, Т.О. Кузьміна // Вісник ХНТУ №2(61), 2017 р. – С. 126 – 130.

Марченко Ж. Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі / Ж. Ю. Марченко. // Луб'яні та технічні культури. – 2015. – Вип. 4. – С. 159-165.

Бойко Г. Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні / Г. Бойко, Г. Тіхосова, А. Кутасов // Товари і ринки. 2018. №1. – С. 110 – 120.

Клевцов К.Н. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур: дис. докт. техн. наук : 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур» / К.М. Клевцов. – Херсон, 2013. – 279 с.

Лінія переробки луб’яних культур – високоефективне обладнання для одержання конопляного волокна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibc-naas.com/2020/07/21/лінія-переробки-лубяних-культур-ви/.

Техническая конопля в Украине и других странах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tku.org.ua/предприятия-отрасли.

Компания «Hemps» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hemps.prom.ua.

Компанія DevoHome [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://devohome.com.ua/.

Информация о предприятии AG - Alengroup [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tku.org.ua/ru/company/277.

Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Ханф» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://agrohanf.com.ua/ru.

Компания «Линен оф Десна» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://linenofdesna.com/ru/.

Примаков О. А. Економічна ефективність конопляної галузі в сучасних умовах виробництва / О. А. Примаков, І. О. Маринченко, М. П. Козорізенко // Вісник КНУТД. – 2014. – №1. – С. 84-89.

Михайлова Л. І. Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні / Л. І. Михайлова, Л. В. Коренівська // Економіка АПК. – 2020. – №1. – С. 33.

Пушкар Г.О. Проблеми формування асортименту товарів з волокна конопель / Г.О. Пушкар, Б.Д. Семак // Вісник ХНТУ №4(51), 2014 р. – С. 117 – 122.

Кулемкин Ю.В. Определение путей адаптации льночесальных машин для переработки волокон конопли / Ю.В. Кулемкин, А.В. Привалов, Г.М. Травин // Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С.55-59.

Расторгуєва М.Й. Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну : дис. канд. техн. наук : 05.19.03 / Марія Йосипівна Расторгуєва. – Херсон, 2007. – 180 с.

Григорян Г.С. Котонізація льняного волокна в умовах текстильних підприємств / Г.С. Григорян // Легка промисловість. – 1997. – № 1. – С. 9 -10.

Защепкина Н.Н. Котонизация короткого волокна льна на оборудовании хлопкопрядильных фабрик: дис. канд. техн. наук: 05.19.03 / Н.Н. Защепкина. – Херсон, 1999. – 138 с.

Краснянская О.Н. Разработка ресурсосберегающей технологии котонирования льняных волокон: дис. канд. техн. наук: 05.19.03 / О.Н. Краснянская. – Херсон, 2004. – 141 с.

Выровец В.Г. Справочник коноплевода / Выровец В.Г., Гилязетдинов Р.Н., Голобородько П.А. // К.: Урожай, 1994. – 80 с.

Сарібеков Г.С. Хімічна обробка коротких луб’яних волокон для виготовлення пряжі / Г.С. Сарібеков // Вісник КНУТД. №2. – 2011. – С. 156 – 159.

Чешкова А.В. Получение изделий с вложением биокотонизированного льноволокна / А.В. Чешкова, Б.Н. Мельникова и др. // Текстильная промышленность. – 1998. – № 3. – С. 32-33.

Analysis of retted and non flax fibers by chemical and enzymatic means / [С. Mooney, Т. Stolle-Smits, Н. Shols та ін.]. // Biotechnol. – 2001. – №89. – С. 205–216.

Чешкова А.В. Перспективы ферментативной маломодульной технологии как способа модификации льноволокна / А.В. Чешкова, В.А. Логинова // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SmarTex-2013): сборник материалов международного научно-практического семинара (27-28 мая 2013 года). – Иваново: Текстильный

Малюшевская А.П. Разработка основ ресурсосберегающей технологии глубокой переработки льноволокна с использованием электроразрядной нелинейной объемной кавитации: дис. канд. техн. наук: 05.19.03 / А.П. Малюшевская. – Николаев, 2005. – 189 с.

Луговской А.Ф. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях / А. Ф. Луговской, Н. В. Чухраев. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2007. – 244 с.

Кавітація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кавітація#:~: text=Кавіта́ція%20(від%20лат.,cavitation%2C%20нім.

Яхно О.М. Исследование возможностей технологии ультразвуковой кавитационной очистки эластичных поверхностей / О. М. Яхно, Е. А. Луговская, А. В. Мовчанюк // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2010. – № 58. – С. 234–240.

Луговський, О. Ф. Ультразвукові кавітаційні апарати для реалізації екологічно безпечної технології вилучення пектину з вторинної рослинної сировини / О. Ф. Луговський, І. М. Берник // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2010. – № 58. – С. 82–86.

Дорофеев В.В., Разумеев К.Э., Захаров В.Н., Бубнов Г.Г., Семенов А.В. Сравнительная оценка прядильной способности котонизированного волокна технической конопли после ударно-волнового воздействия / Швейная промышленность. №4. – 2013. – С. 41-42.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.16


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.