СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Галина Григорівна Савіна, Дарина Сергіївна Макарчук

Анотація


У даній роботі визначено сутність  поняття іміджу організації, як його образ, який існує у свідомості людей, а саме: споживачів, клієнтів, партнерів, конкурентів. Також розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних вчених  до визначення поняття «імідж організації». Створення іміджу безпосередньо впливає на діловий успіх організації, оскільки формує атмосферу довіри до неї. Імідж організації складається із певного набору елементів, які пов'язані між собою. Такі елементи, в свою черго, є результативними чинниками, які формуються на підставі проведення маркетингової комунікаційної компанії. Тому в статті проаналізовано внутрішні та зовнішні складові іміджу.

 Розглянуто значущість, місце й роль іміджу організації в сучасних умовах, що, насамперед, потребує формування власного іміджу. Особливу увагу приділено структурі та характеристиці її елементів, обґрунтовано доцільність створення та розвитку іміджу організації. Розглянуто етапи процесу формування та управління іміджем організації, їх використання сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності.

Імідж організації може бути як позитивним, так і негативним. Довіра до організації є основою позитивного іміджу. Негативний імідж проявляється у недовірі до організації та її репутації. Як правило, позитивний образ організації економить її ресурси, а негативний — значно збільшує витрати. Тому в статті наведено, чинники, які впливають на  позитивний імідж організації

Таким чином, робота над формуванням іміджу є складною та охоплює багато процесів і багато людей, разом з тим, є дуже необхідною, тим паче, якщо організація  хоче закріпитися на ринку та мати добрі перспективи для свого подальшого розвитку. Імідж є неодмінною умовою та одним із найважливіших чинників успіху в будь-якій  сфері діяльності організації, разом з тим,  його формування стикається з проблемами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.

Ключові слова: імідж, імідж організації, управління іміджем, організація.


Повний текст:

PDF 257-263

Посилання


Булкакова О.В. Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13. Ч.1. С. 31-36. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/9.pdf

Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. – К.: Атіка, 2006. – 300 с

Горчакова Р.Р. – Особенности формирования корпоративного имиджа // Известия высших учебных заведений. – 2012 – №2 (27) – С.185–192

Імідж організації: поняття, формування, елементи, тактика, вплив. URL: http://osvita.ua/vnz/reports/ management/13736/].

Колоскова М. Внутренний имидж руководителя компании // Персонал Микс – 2001. – № 6. – с. 23-27.

Лозовський О. М., Дрончак І. В. Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2016. № 1(1). С. 101-104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(1)__25.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посібник. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.

Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с

Пшенишнюк І. О. Імідж підприємства як метод конкурентної боротьби. Економіка та держава. 2012. № 5. С. 19-21

Ромат Є. В. Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах: Моногр., К., 2003

Семенчук Т. Б., Гера О. Г. Сучасна модель формування іміджу організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 7(3). С. 178-181

Стась А. Десять заповедей успешного бренд-менеджмента // Бренд-менеджмент. – 2001. – №1 – С. 3–9.

Строцюк Ю. В. Процес формування іміджу підприємства / Ю. В. Строцюк // Моделювання регіональної економіки. – 2011. – № 2. – С. 95–101

Ткачук О.В. Корпоративний імідж – важлива складова успіху банку // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 297–299

Тулеева Ю.Н. Инновационные подходы к формированию имиджа предприятия: автореф. дис. – М., 2009

Харламова, И. Ю. Формирование и развитие имиджа организации / И. Ю. Харламова. — Текст : непосредственный // Вопросы экономики и управления. — 2017. — № 1 (8). — С. 57-60. — URL: https://moluch.ru/th/5/archive/51/1881/

Химич І. Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Г. Химич // Економіка та держава. – 2009. – №9. – 61 с

Череп А.В., Ганза І.В. Формування корпоративної культури як мотиваційного засобу управління персоналом: вісник СНУ ім. Даля. – Донецьк, 2009. – №10 (140) – С. 227–229.

Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.33


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.