АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТРИШАРОВОЇ КРУГОВОЇ ОБОЛОНКИ, ЯКА ПІДКРІПЛЕНА ПОЗДОВЖНІМИ РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ

Тетяна Анатоліївна Ємел’янова, Олег Юрійович Сакара

Анотація


В роботі розглянута пружна стійкість тришарової кругової оболонки з легким трансверсально – ізотропним заповнювачем, підкріпленої дискретно розташованими ребрами жорсткості в поздовжньому напрямку, з урахуванням дії поздовжніх сил в серединних площинах зовнішніх шарів і ребрах. Отримане розв’язуюче рівняння стійкості зазначеної тришарової оболонки шляхом спрощення основних диференціальних рівнянь за допомогою введення функцій зусиль F і переміщень ψ. Завдання вирішувалися з урахуванням і без урахування деформацій зсуву в ребрах, та без урахування крутильної жорсткості ребер. Встановлені граничні умови ділянки оболонки, замкненої між ребрами. За допомогою граничного переходу отримані умови по лініях ребер без урахування деформацій зсуву в ребрах.

Отримане рівняння стійкості підкріпленої тришарової оболонки, використовуючи в рівняннях руху динамічний критерій стійкості (кругова частота коливання ). Побудована математична модель і розроблений алгоритм дослідження стійкості тришарової кругової оболонки з легким заповнювачем, підкріпленої поздовжніми ребрами жорсткості. Досліджені форми втрати стійкості, критичне навантаження та критична жорсткість ребер підкріпленої тришарової оболонки в залежності від фізико-механічних властивостей матеріалів та геометричних розмірів оболонки, параметру кривизни та параметру жорсткості заповнювача. Побудовані графіки залежності параметру жорсткості γ від розмірів оболонки в плані, різних значень  параметру зсуву kо та параметру кривизни α при підкріпленні одним та трьома ребрами жорсткості.  Отримані кількісні залежності параметрів втрати стійкості від фізико-механічних властивостей матеріалів та розмірів тришарової кругової оболонки, підкріпленої одним и трьома поздовжніми ребрами жорсткості, можуть широко використовуватися для вивчення різноманітних питань напружено-деформованого стану зазначених тришарових конструкцій.

Побудова математичної моделі та розробка алгоритму дослідження стійкості кругової тришарової оболонки, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості,  обумовлена тим, що сучасні програмні комплекси розрахунку зазначених конструкцій, не можуть з достатнім ступенем точності проводити дослідження стійкості підкріплених оболонок з урахуванням різних властивостей матеріалу.

Ключові слова: тришарова оболонка, легкий заповнювач, ребро жорсткості, стійкість, жорсткість оболонки, жорсткість ребра, параметр зсуву, параметр жорсткості, параметр кривизни, рівняння стійкості тришарової оболонки, граничні умови.

Повний текст:

43-53 PDF

Посилання


Григолюк Э.И., Чулков П.П. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек. М.: Машиностроение, 1973. 172 c.

Александров А.Я., Бородин М.Я. Конструкция с заполнителями из пенопластов. Москва: Оборонгиз, 1962. 212 с.

Кириченко В.Л., Емельянова Т.А. Дифференциальные уравнения устойчивости пологой трехслойной оболочки с легким заполнителем, подкрепленной ребрами жесткости //«Вестник» Херсонского государственного технического университета, 1999. №3(6). С. 248 – 251.

Mykola Surianinov, Tetiana Yemelianova, Dina Lazarieva. Investigation of free vibrations of threelayered cylindrical shell supported by transverse ribs. International Journal of Engineering and Technology (IJET). Vol 11 No 1 Feb-Mar 2019. р. 61-66. doi:10.21817/ijet/2019/v11i1/191101016

M. Surianinov, T. Yemelianova, O. Shyliaiev. Investigation of Free Vibrations of Three-Layered Circular Shell Supported by Annular Ribs of Rigidity. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019,Vol. 968, pp. 437-443. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.437

Ємельянова Т.А. Розв’язуюче рівняння стійкості тришарової оболонки, яка підкріплена ребрами жорсткості. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доповідей 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, ОДАБА, 2017 р. Одесса: Екологія, 2017. С. 40 –44.

Емельянова Т.А. Устойчивость трехслойной пологой оболочки с легким заполнителем, подкрепленной продольными ребрами жесткости // Сборник «Актуальные проблемы динамики и прочности в теоретической и прикладной механике» (по материалам Международной научно – технической конференции), Минск: УП «Технопринт». - 2001. – С. 193 – 197.

Сливкер В.И. Строительная механика. Вариационные основы: Учебное пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. – 736 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.1.1.4


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.