ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Катерина Іванівна Кузьмінська, Одарка Михайлівна Чабанюк

Анотація


У статті розглянуті особливості управлінського обліку, що охоплює систему управління підприємством в цілому, включаючи стратегічний менеджмент, продуктивну оцінку компанії та її підрозділів, контроль та планування діяльності. Звернено увагу на те, що система створюється за рішенням адміністрації підприємства та передбачає збирання та групування як фінансової, так і нефінансової інформації, забезпечує оцінку показників фінансово-господарської діяльності та показників стратегічного розвитку. З метою удосконалення системи управління виділено роль облікової політики в організації бухгалтерського та управлінського обліку. Вона включає в себе декілька блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних і структурних аспектах. При цьому застосування системного підходу дає можливість максимально оптимізувати здійснення облікових процедур.

Висвітлено теоретичні аспекти системи управлінського обліку, яка призначена для надання керівникам підприємства інформації та дозволяє управляти та координувати бізнес-процеси. Зокрема виділено основні етапи облікового процесу (перший етап - організація первинного обліку, групування, систематизацію інформації про витрати, доходи та фінансові результати, другий етап – поточний облік та заключний етап) в розрізі яких формується інформація для внутрішніх користувачів. способи Досліджено та охарактеризовано системи організації обліку витрат, які відповідають французькій, англосаксонській, східноєвропейській та вітчизняній системам рахівництва. На підприємствах досліджуваної галузі для обліку витрат, доходів та фінансових результатів доцільним запропоновано застосування інтегрованого плану рахунків, спільного як для фінансового, так і для управлінського обліку.

Звернено увагу на особливості функціонування системи управлінського обліку на підприємствах торговельно-розважального комплексу, яка встановлена у тісному взаємозв’язку і охоплює всі рівні організаційної структури управління. Так виробничий процес підприємств можна поділити на процеси (послуги харчування; послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів; послуги з організації споживання і обслуговування клієнтів; послуги з організації дозвілля; інформаційно-консультативні послуги) кожний з яких є окремим об’єктом обліку витрат та доходів.

Ключові слова: управлінський облік, прибуток, підприємства торговельно-розважальні підприємства, аналіз, стратегічне управління, організація бухгалтерського обліку.


Повний текст:

75-80 PDF

Посилання


Чабанюк О. М. Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу. Навчальний посібник. О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська. – Київ: Алерта, 2019. 214 с.

Мошек Г. Є. Менеджмент підприємства. Підручник. Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба, Л. П. Піддубна. – К.: КНТЕУ, 2002. – 371 с.

Палій В. Ф. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета / В. Ф. Палій // Бухгалтерський облік. – 2000. – №17. - С. 58-62.

Прохар Н. В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: [монографія] / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.

Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: [підручник] / В. Сопко, В. Завгородній – КНЕУ, 2000 р. – 260с.

Чабанюк О. М. Організаційно-облікові напрями функціонування підприємств торгівлі / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.9


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.