ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКІВ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Віталій Вікторович Булюк

Анотація


 Глобалізація світової економіки є об’єктивним процесом, який базується на економічних законах, дію яких неможливо зупинити, і який неминуче приведе до поступового знищення кордонів між державами та їхніми економіками.  В цьому контексті проникнення іноземного капіталу в економіку України теж є закономірним процесом, в результаті якого в банківську систему України можуть бути «імпортовані» з відповідними наслідками як позитивні, так і негативні явища.

Оцінка теоретичних засад виникнення ризиків присутності іноземного капіталу у банківській системі України дає можливість виділити наступні, можливі в умовах сучасної економіко-політичної ситуації в Україні, ризики: структурні ризики так званого «залежного розвитку», коли діяльність банків з іноземним капіталом може створювати ризики в разі банкрутства материнського банку, і відповідно загострення соціальних, економічних та політичних ризиків в країні реципієнті; посилення тиску на вітчизняну банківську систему сильними гравцями міжнародного рівня, що може привести до порушення рівноваги на внутрішньому банківському ринку, збільшення її залежності та вразливості до зовнішніх шоків і коливань на світових фінансових ринках, ймовірне перенесення їхніх ризиків та тенденцій розвитку на вітчизняну банківську сферу; можливий неконтрольований відплив капіталу з країни, оскільки акціонери банків з іноземним капіталом загалом інвестують у ті галузі і в тих країнах, де прибуток і безпека є вищими; прихід іноземних банків, що не мають високих міжнародних рейтингів і достатнього обсягу капіталу,  і відповідне зниження довіри населення до банків.

Не вирішеним до сьогоднішнього дня є питання обґрунтування кількісних показників граничного рівня безризиковості присутності іноземного капіталу у банківській системі України, серед яких можна виділити Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, і індекс Херфіндаля-Хіршмана (Herfindahl-Hirschman Index (HHI) – показник, що використовується з метою оцінки рівня монополізації галузі, і рекомендований до використання Керівництвом з розрахунку показників фінансової стійкості МВФ як індикатор рівня концентрації в банківському секторі

Ключові слова: ризик присутності іноземного капіталу, фактори присутності іноземного капіталу, класифікація ризиків проникнення іноземного капіталу, кількісні показники  присутності іноземного капіталу, індекс Херфіндаля-Хіршмана.


Повний текст:

69-74 PDF

Посилання


Слобода Л.Я., Банах Ю.В. Класифікація ризиків зростання іноземного капіталу у банківській системі країни. Вісник Української академії банківської справи. 2008. № 1(24). С. 97-105

Дзюблюк О., Владимир О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків. Вісник Національного банку України. 2014. № 5. С. 26-33.

Козьменко О.В., Васильєва Т.А. Експансія іноземного капіталу в банківську систему України: загрози та можливості. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. №2 (8.). С. 98-102.

Геєць В.М. Іноземний капітал у банківській системі України. Дзеркало тижня. № 26 (605). – URL: http://dt.ua/ECONOMICS/inozemniy_kapital_u_bankivskiy_sistemi_ ukrayini-47223.html. (дата звернення: 15.02.2020)

Бездітко Ю.М. Оцінка ризику «залежного розвитку» від присутності іноземного капіталу у банківській системі України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. №16. URL: httm://global-national.in.ua/issue-16-2017 (дата звернення: 10.02.2020)

Гірняк В.В. Іноземний капітал банків України: ризики та можливості. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2014. №5(54). С. 261-264.

Мазурик Ю.Р. Ризики присутності іноземних інвестицій у національному банківському секторі. Стратегічні орієнтири. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1777 (дата звернення: 10.02.2020)

Сугоняко О.А. Уроки банківської кризи 2008 ‒ 2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України. Аналітичні записки Інституту стратегічних досліджень при Президенті України. URL: http://www.aub.org.ua (дата звернення: 9.02.2020)

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 9 жовтня 2013 року №1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України». URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення: 9.02.2020)

Офіційний сайт Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=123332 (дата звернення: 9.02.2020)

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.2.8


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.