ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ АЕРОПОРТІВ

Тетяна Федорівна Козловська, Наталія Ігорівна Нальотова, Віктор Іванович Панченко, Ганна Валеріївна Дрогомерецька

Анотація


У даній роботі розглянута можливість створення системи моніторингу стану компонентів навколишнього природного середовища – атмосферного повітря, ґрунтів і підземного водного середовища – під час завантаження, перекачування, зберігання пально-мастильних матеріалів на територіях аеропортів при експлуатації вертольотного транспорту. Задля цього запропонований автоматизований комплекс забезпечення екологічної безпеки, придатний для відслідковування рівнів забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземного водного середовища під час перекачування, зберігання пально-мастильних матеріалів, можливого їх потрапляння до ґрунтів, а потім – до підземних водоносних горизонтів.                 З урахуванням кількісних і якісних характеристик пально-мастильних матеріалів визначено показники шкідливого впливу при випадковому надходженні пально-мастильних матеріалів до складових навколишнього природного середовища. Визначено, що більш суттєвого внеску у рівень екологічної небезпеки додають іони важких металів унаслідок інтенсивного техногенно-хімічного забруднення територій аеропортів і прилеглих до них ділянок. Установлені ступені екологічного ризику при завантаженні, перекачуванні, зберіганні пально-мастильних матеріалів. Результатом досліджень став підхід до моніторингу й управління техногенно-екологічним ризиком і екологічною безпекою складових навколишнього природного середовища, розроблена структурна схема автоматизованого комплексу забезпечення екологічної безпеки повітряного та водного середовища, яка здійснює моніторинг та інформує про стан відповідних компонентів навколишнього природного середовища на територіях аеропортів при експлуатації вертольотного транспорту за допомогою системи мобільного зв’язку (Global System for Mobile Communications GSM).   

Ключові слова: пально-мастильні матеріали, екологічна безпека, екологічний ризик, аеропорти, моніторинг, автоматизована система.


Повний текст:

PDF 27-34

Посилання


Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: постанова Каб. Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391. Дата оновлення: 16.09.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF (дата звернення: 12.10.2020).

Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: постанова Каб. Міністрів України від 09.03.1999 р. № 343. Дата оновлення: 30.10.2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/343-99-%D0%BF (дата звернення: 23.01.2021).

Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод: постанова Каб. Міністрів України від 20.07.1996 р. № 815. Дата оновлення: 30.10.2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-96-%D0%BF (дата звернення: 13.11.2020).

Про затвердження Положення про моніторинг земель: постанова Каб. Міністрів України від 20.08.1993 р. № 661. Дата оновлення: 25.04.2012. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF (дата звернення: 03.03.2021).

Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення: постанова Каб. Міністрів України від 26.02.2004 р. № 51. Дата оновлення: 26.02.2004. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0383-04 (дата звернення: 03.03.2021).

Тимченко І. В. Формування оптимальних заходів із забезпечення екологічної безпеки перевантаження шкідливих рідин у портах. Екологічна безпека. 2009. Вип. 3/2009 (7). С. 27–30.

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. Київ, 2003. 472 с.

Лисиченко Г. В., Хміль Г. А., Барбашев С. В. Методологія оцінювання екологічних ризиків : монографія. Одеса : «Астропринт», 2011. 367 с.

Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Затв. Мінпраці та соцполітики України від 04.12.2002., № 268. Київ : Основа, 2003. 191 с.

Методичні рекомендації МР 2.2.12–142–2007. Оцінка ризику здоров’ю населення від забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ, 2007. 40 с.

Алексєєва Т. М., Козловська Т. Ф., Бездєнєжних Л. А. Стан ґрунтового покриву як індикатор екологічної небезпеки. Екологічна безпека. 2011. № 1 (13). С. 73–77.

Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.1–2003). Харків : УкрНДІІНТВ, 2005. 332 с.

Bull K. R., Achermann B., Bashkin V., et all. Coordinated effects monitoring and modelling for developing and supporting international air pollution control agreements. Water, Air and Soil Pollution. 2001. Vol. 130, no. 1–4. P. 119–130.

Орфанова М. М. Влияние механоактивации на физико-химические свойства углеводородов. Екологічна безпека. 2019. Вип. 1/2019 (7). С. 38–44.

Bakharev V., Marenych A., Sankov P., Hilov V. The key aspects of atmospheric air ecological monitoring concept formation at the urban systems level. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 2016. Vol. 4, Issue 7. P. 133–139.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.3


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.