ОБҐРУНТУВАННЯ ВТОРИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КУЛЬОВОГО ПОДРІБНЕННЯ РУДИ ОПТИМІЗАЦІЄЮ, АНАЛІЗОМ, МОДЕЛЮВАННЯМ

Анатолій Миколайович МАЦУЙ, Василь Олександрович КОНДРАТЕЦЬ

Анотація


Дана публікація присвячена обґрунтуванню вторинного перетворювача системи контролю енергоефективності руйнування руди безпосередньо в барабані кульового млина. Первинним перетворювачем тут є пружна пластина, а прогин її центральної частини в наслідок руйнування руди при ударах куль через передаточний елемент – вихідною величиною, яка може фіксуватися або за переміщенням, або за деформацією. Існує широке коло засобів для вимірювання таких параметрів. Тому методом оптимізації на першому етапі дослідження відкидалися засоби, які об’єктивно не придатні для реалізації цих функцій. З залишку кілька засобів було вилучено шляхом аналізу. Далі досліджувались магнітоіндукційний і тензометричний перетворювачі. Аналізом доведено, що тензометричний перетворювач може виконувати функції вимірювання сигналу. Магнітоіндукційний перетворювач досліджувався методом моделювання. Показано, що він, забезпечений перетворювачем Холла, може фіксувати такі переміщення точно і за лінійною залежністю. Магнітоіндукційний перетворювач з обмоткою може давати додаткову інформацію про швидкість переміщення пружної пластини при ударі кулі. Обидва перетворювачі потребують установки проміжного передаточного елемента. Магнітоіндукційний – для забезпечення переміщення рухомого елемента з магнітном’якого матеріалу в площині, паралельній немагнітній прокладці, а тензометричний – для забезпечення деформування невеликої балки з двома ідентичними перетворювачами для компенсації впливу температури і підвищення чутливості.

Ключові слова


подрібнення руди; енергоефективність; вторинний перетворювач; обґрунтування

Повний текст:

PDF

Посилання


Пивняк Г. Г., Вайсберг Л. А., Кириченко В. И. и др. Измельчение. Энергетика и технология. Москва: Изд. дом "Руда и Металлы", 2007. 296 с.

Мацуй А. М., Кондратець В. О. (2018) Реалізація і забезпечення автоматичного контролю енергоефективності подрібнення руди кульовими млинами. Proceedings of the "Science, research, development. technics and technology #8". (Germany, Berlin, August 30-31, 2018). Warszawa: Diamond trading tour, pp. 28-35.

Kondratets V. A., Matsui A. N. Theoretical and experimental studies of an elastic plate as a means of identification of the energy-efficient fracturing of the ore. Computer Science Information Technology Automation Journal. 2018. №8. Р. 19-32.

Павлов Б. В. Диагностика "болезней машин". Москва: Колос, 1971. 136 с.

Белокур И. П. Дефектология и неразрушающий контроль. Киев: Вища школа, 1990. 207 с.

Майзер Х., Эйджин Н., Тролл Р. и др. Исследование операций: в 2 т. Т. 1: Методологические основы и математические методы / пер. с англ. под ред.

Дж. Моудера, С. Элмаграби. Москва: Мир, 1981. 712 с.

Аттенков А. В., Галкин С. В., Зарубин В. С. Методы оптимизации / под ред.

В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. Москва: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 440 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XIV).

Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Москва: Высшая школа, 2001. 208 с.

Мацуй А. М., Кондратець В. О. Теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу для агрегатів з обертовими частинами. Вісник Житомирського державного технічного університету. Технічні науки. 2018. №1 (81). С. 191-201.

Нуберт Г. П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Введение в теорию, расчет и конструирование / Пер. с англ. М.М. Фетисова. Ленинград: Энергия, 1970. 360 с.

Воронцов Л. Н., Кондорф С. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении. Москва: Машиностроение, 1988. 280 с.

Кондратець В. О. Розвиток теорії ємнісних датчиків як засобів автоматичного контролю технологічних процесів. Прогрессивные технологии и системы машиностроения. 2000. №12. С. 116-120.

Мацуй А. М., Кондратець В. О. Теоретичне і експериментальне дослідження магнітоелектричної системи, що сприймає крупність пісків односпірального класифікатора. Електротехніка та електроенергетика. 2017. №2. С. 38-49.

Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В. и др Основы теории цепей. Москва: Энергоатомиздат, 1989. 528 с.

Вейнберг А. К. Магнитная проницаемость, электропроводность, диэлектрическая проницаемость и теплопроводность среды, содержащей сферические и эллипсоидальные включения. ДАН СССР. 1966. Т. 169, № 3. С. 543-546.

Pivnyak, G. G., Vaisberg, L. A., & Kirichenko, V. I. (2007) Izmel'chenie. Energetika i tekhnologiya. Moscow: Izd. dom "Ruda i Metally".

Matsui, A. M., & Kondratets, V. O. (2018) Realizatsiia i zabezpechennia avtomatychnoho kontroliu enerhoefektyvnosti podribnennia rudy kulovymy mlynamy. Proceedings of the Science, research, development technics and technology #8. (Germany, Berlin, August 30-31, 2018). Warszawa: Diamond trading tour, pp. 28-35.

Kondratets, V. A., & Matsui, A. N. (2018) Theoretical and experimental studies of an elastic plate as a means of identification of the energy-efficient fracturing of the ore. Computer Science Information Technology Automation Journal. 8, 19-32.

Pavlov, B. V. (1971) Diagnostika "boleznei mashin". Moscow: Kolos.

Belokur, I. P. (1990) Defektologiya i nerazrushayushchii kontrol. Kiev: Vyshcha shkola.

Maizer, Kh., Eidzhin, N., & Troll, R. (1981) Issledovanie operatsii. Moscow: Mir.

Attenkov, A. V., Galkin, S. V., & Zarubin, V.S. (2001) Metody optimizatsii. Moscow: MGTU im. N.E. Baumana.

Venttsel, E. S. (2001) Issledovanie operatsii. Zadachi, printsipy, metodologiya. Moscow: Vyisshaya shkola.

Matsui, A. M., & Kondratets, V. O. (2018) Teoretychne doslidzhennia systemnoi stabilizatsii pidsyliuvalnykh vlastyvostei radiokanalu dlia ahrehativ z obertovymy chastynamy. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnichni nauky. 1, 81, 191-201.

Nubert, G. P. (1970) Izmeritelnyie preobrazovateli neelektricheskih velichin. Vvedenie v teoriyu, raschet i konstruirovanie. Leningrad: Energiya.

Vorontsov, L. N., & Kondorf, S. (1988) Pribory avtomaticheskogo kontrolya razmerov v mashinostroenii. Moscow: Mashinostroenie.

Kondratets, V. O. (2000) Rozvytok teorii yemnisnykh datchykiv yak zasobiv avtomatychnoho kontroliu tekhnolohichnykh protsesiv. Progressivnyie tehnologii i sistemyi mashinostroeniya. 12, 116-120.

Matsui, A. M., & Kondratets, V. O. (2017) Teoretychne i eksperymentalne doslidzhennia mahnitoelektrychnoi systemy, shcho spryimaie krupnist piskiv odnospiralnoho klasyfikatora. Elektrotekhnika ta elektroenerhetyka. 2, 38-49.

Zeveke, G. V., Ionkin, P. A., & Netushil, A. V. (1989) Osnovy teorii tsepei. Moscow: Energoatomizdat.

Veinberg, A. K. (1966) Magnitnaya pronitsaemost, elektroprovodnost, dielektricheskaya pronitsaemost i teploprovodnost sredyi, soderzhaschey sfericheskie i ellipsoidalnyie vklyucheniya. DAN SSSR. 169, 3, 543-546.
DOI: http://dx.doi.org/10.32782/261-0340-2018-2-81-95

Посилання 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License