ВИБІРКОВИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ 5-КУЛЬКОВОГО СПЕКТРОМЕТРА БОННЕРА

Александр Юрьевич Буки, Александр Сергеевич Мазманишвили

Анотація


Проаналізовані дані, які отримані при створенні кулькового нейтронного спектрометра Боннера активаційного типу, що містить 5 поліетиленованих кульок. У якості активованого матеріалу використовувався індій. Здійснено вимірювання, в яких пучок електронів із енергією Е=12 МеВ перетворювався в 100-мікронному танталовому (е, g)-конверторі на g-випромінювання, яке потрапляло на свинцовий (g, n)-конвертор. Нейтрони з конвертора потрапляли на кульки спектрометра, в кожному з них отеплялася неоднакова їх частина, і тому активація індієвих таблеток була різною. Після опромінювання на прискорювачі з кульок вилучалися індикаторні таблетки і розміщувалися в g-спектрометрі, де визначався ступінь активації таблеток. Таким чином, результатом вимірювань є 5 чисел, які характеризують активацію таблетки з 5 кульок. Передбачаючи деяку функцію F(E, aj), яка може описати спектр нейтронів і залежить від декількох параметрів aj, і, маючи функцію відгуку i-ої кульки fi(E), активація може бути представлена як згортка функцій F(E, aj) та fi(E). Запропоновано модель математичної обробки даних вимірювань наведеної в індії радіоактивності. Побудовано модель, яка заснована на мінімізації функціонала якості та нелінійних регресійних рівнянь. За допомогою стохастичного рекурентного алгоритму розв’язана задача відновлення спектра нейтронів. Для використаної чотирьохпараметричної моделі спектра типу розподілу Максвелла отримано оцінки його параметрів, а також оцінки похибок оцінок параметрів.

Ключові слова


спектр потоку нейтронів; спектрометр Боннера; стохастичний рекурентний алгоритм; оцінка параметрів спектра; оцінка похибки оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bramblett R. L., Ewing R. I., Bonner T. W. A New Type of Neutron Spectrometer. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1960. № 9. P. 1–12.

Буки А. Ю., Каленик С. А., Семисалов И. Л. Опытный образец нейтронного спектрометра Боннера активационного типа. Вестник Харьковского Национального Университета. Серия физическая: Ядра, частицы, поля. 2012. Вып. 4(56), № 1025. С. 35–42.

Власов Н. А. Нейтроны. Москва : Наука, 1971. 551 с.

Рудик А. П. Оптимизация физических характеристик ядерных реакторов. Москва : Атомиздат, 1979. 280 с.

Bramblett, R. L., Ewing, R. I., & Bonner, T. W. (1960). A New Type of Neutron Spectrometer. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 9, 1–12.

Buki, A. Yu., Kalenik, S. A., & Semisalov, I. L. (2012). Opyitnyiy obrazets neytronnogo spektrometra Bonnera aktivatsionnogo tipa. Vestnik Harkovskogo Natsionalnogo Universiteta. Seriya fizicheskaya: Yadra, chastitsyi, polya. 4(56), 1025, 35–42.

Vlasov, N. A. (1971). Neytronyi. Moskva : Nauka.

Rudik, A. P. (1979). Optimizatsiya fizicheskih harakteristik yadernyih reaktorov. Moskva : Atomizdat.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License